Platforma zakupowa

Informacja o zwiększeniu maksymalnej łącznej wartości zobowiązań wynikających z wdrożenia programu dobrowolnych odejść w Grupie Kapitałowej PKP CARGO

Podstawa prawna (wybierana w ESPI): Art. 56 ust. 5 Ustawy o ofercie – aktualizacja informacji

Zarząd PKP CARGO S.A. („Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 68/2014 z dnia 28 listopada 2014 r. informuje o zwiększeniu wartości maksymalnego zobowiązania wynikającego z wdrożenia modelu optymalizacji zatrudnienia w postaci Programu Dobrowolnych Odejść („PDO”, „Program”) w spółkach Grupy Kapitałowej PKP CARGO („GK PKP CARGO”).

W okresie zapisów zakończonych 15 stycznia 2015 r., do PDO zgłosiło się łącznie 3.300 pracowników GK PKP CARGO.

Liczba zgłoszeń pracowników przewyższyła pierwotne szacunki Spółki. Po analizie zasadności ekonomicznej zwiększenia maksymalnej kwoty zobowiązań, Zarząd PKP CARGO S.A. wystąpił do Rady Nadzorczej Spółki z wnioskiem o wyrażenie zgody na zwiększenie wysokości zaciąganych zobowiązań w ramach PDO w PKP CARGO S.A. W uchwale z dnia 16 stycznia 2015 r. Rada Nadzorcza Spółki wyraziła zgodę na zwiększenie łącznej wartości zobowiązań, o której mowa w raporcie bieżącym nr 68/2014.

Maksymalna łączna wartość zobowiązań, wynikających z wdrożenia PDO w GK PKP CARGO wyniesie 301 mln zł.

Weryfikacja zgłoszeń do PDO i wyrażenie zgody przez każdego z pracodawców na skorzystanie przez pracowników z PDO nastąpi najpóźniej do 26 stycznia 2015 r. Niezwłocznie po tym terminie zostanie określona ostateczna wartość zobowiązań wynikających z przeprowadzenia Programu.

W opinii Zarządu, z uwagi na konieczność zachowania ciągłości realizowanych procesów oraz ze względu na uwarunkowania ekonomiczne, ok. 300 zainteresowanych pracowników nie uzyska zgody na skorzystanie z PDO, a co za tym idzie ostateczna kwota zobowiązań z tytułu PDO będzie niższa niż powyższa kwota maksymalna.

Osoby, które uzyskają zgodę pracodawców, przestaną być pracownikami w GK PKP CARGO od 1 lutego 2015 r.

Rezerwa na przyszłe zobowiązania z tytułu PDO zostanie ujęta w księgach GK PKP CARGO po uzyskaniu przez Spółkę i spółkę zależną PKP CARGOTABOR sp. z o.o. informacji o ostatecznej liczbie pracowników, którzy uzyskają zgodę pracodawców na skorzystanie z PDO. Rezerwa ta obciąży wynik za IV kwartał 2014 r.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 5 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. 2013 poz. 1382).