Platforma zakupowa

Informacja o zmianie oczekiwanej liczby uczestników Programu Dobrowolnych Odejść w PKP CARGO S.A.

Podstawa prawna (wybierana w ESPI):
Art. 56 ust. 5 Ustawy o ofercie – Aktualizacja informacji poufnej

Zarząd spółki PKP CARGO S.A. („Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 27/2015 z dnia 11 maja 2015 r. informuje, iż w związku z dużym zainteresowaniem Programem Dobrowolnych Odejść („Program”, „PDO”) wśród pracowników Spółki, w dniu 12 czerwca 2015 r. podjął uchwałę w przedmiocie przedłużenia do dnia 17 czerwca 2015 r. terminu przyjmowania wniosków aplikacyjnych o przystąpienie do Programu.

Zarząd Spółki szacuje, iż docelowa liczba pracowników korzystających z PDO przewyższy oczekiwaną pierwotnie liczbę 250 osób.

Pozostałe założenia Programu, etapy realizacji oraz warunki finansowe, w tym wysokość rekompensat i odpraw przysługujących pracownikom nie uległy zmianie.

Ostateczna liczba pracowników korzystających z Programu zostanie ustalona po dokonaniu przez Spółkę analizy otrzymanych wniosków aplikacyjnych. Warunkiem skorzystania z PDO przez pracownika jest uzyskanie zgody pracodawcy. Pracownicy, którzy przystąpią do PDO otrzymają potwierdzenie takiej zgody do dnia 22 czerwca 2015 r. i przestaną być pracownikami Spółki od dnia 1 lipca 2015 r.

Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. 2013 poz. 1382).