Platforma zakupowa

Informacja o zasięgu oraz czasie trwania strajku generalnego

Podstawa prawna (wybierana w ESPI):
Art. 56 ust. 5 Ustawy o ofercie – aktualizacja informacji

Zarząd Spółki PKP CARGO S.A. („Spółka”) w nawiązaniu do raportów bieżących nr 56/2015 z dnia 30 października 2015 r. oraz 58/2015 z dnia 2 listopada 2015 r. niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości informacje dotyczące zasięgu oraz czasu trwania strajku generalnego, otrzymane od działających w Spółce pracodawców, sporządzone i przekazane przez organizacje związkowe na podstawie art. 20 ust.1 pkt 3 Ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych (Dz.U. 1991 nr 55 poz. 236). Zgodnie z otrzymanymi na dzień dzisiejszy zawiadomieniami bezterminowy strajk generalny rozpocznie się w dniu 9 listopada 2015 r. i obejmie:

1) Zakład Śląski – o godz. 8:00,
2) Zakład Wschodni – o godz. 9:00,
3) Zakład Zachodni – o godz. 10:00,
4) Zakład Północny – o godz. 14:00.

Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. 2013 poz. 1382).