Platforma zakupowa

Informacja o transakcjach na akcjach spółki PKP CARGO S.A. Raport bieżący

Podstawa prawna ogólna (wybierana w ESPI): Art. 160 ust. 4 Ustawy o obrocie – informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Zarząd spółki PKP CARGO S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu 30 stycznia 2015 r. Spółka otrzymała w trybie Art. 160 ust. 4 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi w związku z §2 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2005 r. w sprawie przekazywania i udostępniania informacji o niektórych transakcjach instrumentami finansowymi oraz zasad sporządzania i prowadzenia listy osób posiadających dostęp do określonych informacji poufnych (Dz.U. 2005 nr 229 poz. 1950 z późn. zm.) zawiadomienia od członka Zarządu Spółki, trzech członków Rady Nadzorczej Spółki oraz dwóch Prokurentów Spółki o zawarciu następujących transakcji kupna akcji Emitenta:

  1. w dniu 7 marca 2014 r. członek Zarządu Spółki nabył 70 akcji Emitenta po cenie 68,00 zł za każdą akcję;
  2. w dniu 7 marca 2014 r. członek Rady Nadzorczej Spółki nabył 70 akcji Emitenta po cenie 68,00 zł za każdą akcję;
  3. w dniu 7 marca 2014 r. członek Rady Nadzorczej Spółki nabył 70 akcji Emitenta po cenie 68,00 zł za każdą akcję;
  4. w dniu 7 marca 2014 r. członek Rady Nadzorczej Spółki nabył 70 akcji Emitenta po cenie 68,00 zł za każdą akcję;
  5. w dniu 7 marca 2014 r. Prokurent Spółki nabył 70 akcji Emitenta po cenie 68,00 zł za każdą akcję;
  6. w dniu 7 marca 2014 r. Prokurent Spółki nabył 46 akcji Emitenta po cenie 68,00 zł za każdą akcję.

We wszystkich zawiadomieniach wskazano, iż do transakcji kupna doszło w drodze przydziału akcji pracowniczych Spółki w dniu 7 marca 2014 r. oraz że nabycie akcji pracowniczych nastąpiło w zamian za świadczenie pieniężne, przyznane na podstawie Paktu Gwarancji Pracowniczych, przeznaczone wyłącznie na pokrycie tych akcji.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż żadna z wyżej wymienionych osób nie wyraziła zgody na publikację swoich danych osobowych.

Podstawa prawna: Art. 160 ust. 4 Ustawy o obrocie – informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych w związku z §2 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2005 r. w sprawie przekazywania i udostępniania informacji o niektórych transakcjach instrumentami finansowymi oraz zasad sporządzania i prowadzenia listy osób posiadających dostęp do określonych informacji poufnych (Dz.U. 2005 nr 229 poz. 1950 z późn. zm.).