Platforma zakupowa

Informacja o transakcjach na akcjach spółki PKP CARGO S.A.

Podstawa prawna ogólna (wybierana w ESPI): Art. 160 ust. 4 Ustawy o obrocie – informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych.

Zarząd spółki PKP CARGO S.A. („Spółka”, „PKP CARGO”) informuje o otrzymaniu w dniu 15 lipca 2014 roku zawiadomienia w trybie art. 160 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi od Pana Jakuba Karnowskiego, Przewodniczącego Rady Nadzorczej PKP CARGO.

Przedmiotowe zawiadomienie dotyczy nabycia przez Pana Jakuba Karnowskiego, Przewodniczącego Rady Nadzorczej PKP CARGO w dniu 14 lipca 2014 r. 412 akcji Spółki po średniej cenie 77,00 zł za każdą akcję.

W zawiadomieniu poinformowano, iż do transakcji kupna doszło na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w trybie transakcji sesyjnej zwykłej.

Podstawa prawna: Art. 160 ust. 4 Ustawy o obrocie – informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych w związku z §3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2005 r. w sprawie przekazywania i udostępniania informacji o niektórych transakcjach instrumentami finansowymi oraz zasad sporządzania i prowadzenia listy osób posiadających dostęp do określonych informacji poufnych.