Platforma zakupowa

Informacja o przyjęciu tekstu jednolitego statutu PKP CARGO S.A. – korekta

Podstawa prawna ogólna (wybierana w ESPI): Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd spółki PKP CARGO S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) koryguje treść raportu bieżącego nr 34/2014 z dnia 26 maja 2014 r. w sprawie informacji o przyjęciu tekstu jednolitego statutu PKP CARGO S.A.

Raport bieżący nr 34/2014 z dnia 26 maja 2014 r. omyłkowo nie zawierał informacji o dodaniu do § 6 statutu Spółki („Statut”) nowego ustępu 6 dotyczącego zakazu zbywania akcji serii C Spółki. W związku z powyższym treść raportu bieżącego nr 34/2014 ulega zmianie poprzez dodanie ostatniego akapitu w brzmieniu:

W § 6 Statutu dodany został ust. 6 w brzmieniu:

„6. Akcje serii C, o których mowa w ust. 1 pkt 3, objęte są zakazem zbywania w okresie dwóch lat od dnia pierwszego notowania akcji Spółki na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Z chwilą wygaśnięcia powyższego zakazu zbywania akcji, akcje serii C ulegają zamianie na akcje na okaziciela.”

Zarząd Spółki informuje, iż pozostałe informacje podane w raporcie bieżącym nr 34/2014 z dnia 26 maja 2014 r. nie uległy zmianie.

Podstawa prawna: § 6 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2014 r., poz. 133 z póź. zm.).