Platforma zakupowa

Informacja o dalszym prowadzeniu postępowania antymonopolowego przez Prezesa UOKiK

Podstawa prawna (wybierana w ESPI): Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie – informacje poufne

Zarząd Spółki PKP CARGO S.A. („Spółka”) w nawiązaniu do raportu bieżącego 28/2013 z dnia 4 grudnia 2013 r. oraz 16/2014 z dnia 17 marca 2014 r. informuje, iż w dniu 22 sierpnia 2014 r. Zarząd PKP CARGO S.A. otrzymał informację od Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) o dalszym prowadzeniu postępowania antymonopolowego w sprawie nadużywania przez PKP CARGO S.A. pozycji dominującej na krajowym rynku kolejowych przewozów towarowych.

Zgodnie z informacjami zawartymi w Prospekcie Emisyjnym Spółki, w dniu 7 lipca 2009 r. Prezes UOKiK wydał decyzję, w której uznał za praktykę ograniczającą konkurencję odmowę świadczenia przez Spółkę usług kolejowego przewozu towarów swoim konkurentom na zasadach szczególnych, tj. w drodze zawierania umów przewidujących upusty od taryfy towarów Spółki, oraz nałożył na Spółkę karę pieniężną w wysokości 60.362.072 złotych.

W wyniku wyroku Sądu Najwyższego z dnia 3 października 2013 r., zostały uchylone wyroki sądów I oraz II instancji. W dniu 17 marca 2014 r. Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (SOKiK) uchylił decyzję Prezesa UOKiK. W związku z tym w dniu 3 grudnia 2013 r. Prezes UOKiK zwrócił do PKP CARGO S.A. zapłaconą karę pieniężną, a w dniu 4 sierpnia 2014 r. na konto Spółki wpłynęła kwota 12.555.311 złotych, która stanowi zwrot odsetek od wspomnianej kary.

W związku z uprawomocnieniem się powyższego wyroku SOKiK, Prezes UOKiK zwrócił się do Zarządu PKP CARGO S.A. z pismem informującym o dalszym prowadzeniu postępowania przedmiotowego antymonopolowego.

Postępowanie prowadzone jest na podstawie postanowienia Prezesa UOKiK o wszczęciu postępowania antymonopolowego z dnia 15 grudnia 2006 r.

Zarząd PKP CARGO S.A. nie widzi podstaw do zakończenia tego postępowania ponowną decyzją o nałożeniu kary pieniężnej na Spółkę.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.