Platforma zakupowa

Informacja na temat wpływu epidemii COVID-19 na działalność Grupy PKP CARGO

Zarząd Spółki PKP CARGO S.A. („Spółka”) przekazuje informację nt. aktualnej na dzień 8 maja 2020 r. oceny wpływu epidemii COVID‑19 na działalność operacyjną i wyniki finansowe Grupy PKP CARGO („Grupa”).

Zgodnie z dokonaną oceną Zarządu Spółki, na dzień publikacji niniejszego raportu, skutki rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19 oraz restrykcje z tym związane, mają negatywny wpływ na działalność Grupy w przedstawionym poniżej zakresie.

Spadek zużycia energii elektrycznej w polskiej gospodarce w ostatnim czasie na poziomie ok. 10-12% spowodował, że elektrownie zmniejszyły zapotrzebowanie na węgiel z Polskiej Grupy Górniczej, co przełożyło się bezpośrednio na spadek przewozów surowców energetycznych. W marcu wskaźnik koniunktury w budownictwie spadł do -1,9 z poziomu +0,1 w lutym. Występuje wysokie prawdopodobieństwo, że COVID-19 przyczyni się do pogłębienia opóźnień realizowanych inwestycji oraz przesunięcia w czasie nowych inwestycji publicznych i prywatnych, a tym samym do zmiany zapotrzebowania na przewozy kruszyw. Istotny wpływ na bieżący poziom przewozów miała również marcowa decyzja kluczowego klienta, tj. koncernu ArcelorMittal Poland, o odłożeniu w czasie ponownego uruchomienia wielkiego pieca w Krakowie, podyktowana głównie epidemią COVID-19. Część surowcowa krakowskiej huty została tymczasowo zatrzymana pod koniec listopada 2019 r. Ponadto, z powodu epidemii, działalność zawiesiło wiele przedsiębiorstw produkcyjnych, co wpłynęło na spadek importu komponentów oraz eksportu gotowych wyrobów. Zamknięcie sieci handlowych spowodowało wstrzymanie dostaw produktów z Chin drogą morską oraz lądową, zawieszona została też produkcja w branży automotive. Powyższe czynniki spowodowały, że Grupa PKP CARGO odnotowała spadek masy przewozowej w samym I kwartale 2020 r. o ok. 20% r/r., a wstępne dane za kwiecień 2020 r. wskazują na pogłębianie się spadku masy do ponad 25% r/r. Jednocześnie Zarząd przewiduje, że taki negatywny trend może zostać podtrzymany w najbliższych miesiącach.

Zapewniając bezpieczeństwo pracownikom oraz stosując się do przepisów prawa i zaleceń uprawnionych organów władzy publicznej, Grupa podjęła niezbędne działania w sferze pracowniczej w celu przeciwdziałania epidemii. Wdrożone zostały rozwiązania, polegające w szczególności na zatrudnianiu pracowników w formie zdalnej, uelastycznieniu czasu pracy oraz ograniczeniu do niezbędnego minimum bezpośrednich spotkań i podróży służbowych. Wdrożone rozwiązania miały istotny wpływ na zmiany w organizacji pracy i jej efektywność oraz spowodowały generowanie dodatkowych kosztów.

W związku z przewidywanym wpływem epidemii COVID-19 tj. spadkiem realizowanych przewozów przekładającym się na spadek przychodów oraz wzrost kosztów jednostkowych, Zarząd Spółki zamierza wnioskować o wypłatę ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych świadczeń na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników objętych obniżonym wymiarem czasu pracy w następstwie wystąpienia epidemii. W dniu 7 maja 2020 r. Spółka podpisała ramowe porozumienie pomiędzy PKP CARGO a Organizacjami Związkowymi działającymi w Spółce. Strony porozumiały się w zakresie wyrażenia zgody na obniżenie wymiaru czasu pracy pracowników PKP CARGO o 10%, nie więcej niż do 0,5 etatu. Jednocześnie pracownikom objętym obniżonym wymiarem czasu pracy będzie przysługiwało wynagrodzenie obniżone proporcjonalnie do obniżonego wymiaru czasu pracy, przy czym nie będzie mogło być ono niższe niż minimalne wynagrodzenie za pracę ustalane na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 MAR.