Platforma zakupowa

Dopuszczenie do obrotu giełdowego akcji serii A i B spółki PKP CARGO S.A.

Podstawa prawna ogólna (wybierana w ESPI): art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd spółki PKP CARGO S.A. („Spółka”) informuje, iż Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) na podstawie Uchwały nr 1258/2013 z dnia 28 października 2013 roku postanowił dopuścić do obrotu giełdowego na rynku podstawowym GPW następujące akcje Spółki, o wartości nominalnej 50 zł (pięćdziesiąt złotych) każda:

  1. 43.338.000 (czterdzieści trzy miliony trzysta trzydzieści osiem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A,
  2. 15 (piętnaście) akcji serii B, pod warunkiem ich zamiany na akcje zwykłe na okaziciela.

Przedmiotowa uchwała Zarządu GPW wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Podstawa prawna: §34 ust.1 pkt 2 RMF w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim