Platforma zakupowa

Decyzja ZWZ w sprawie dywidendy za 2018 r

Podstawa prawna ogólna (wybierana w ESPI): Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd PKP CARGO S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu 26 czerwca 2019 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta („ZWZ”) podjęło decyzję w sprawie wypłaty dywidendy z zysku netto Spółki za 2018 rok w kwocie 67.180.375,50 zł, co stanowi 1,50 zł na jedną akcję.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż ZWZ ustaliło dzień 3 lipca 2019 r. jako dzień dywidendy oraz dzień 10 lipca 2019 r. jako termin wypłaty dywidendy.
W dywidendzie uczestniczą wszystkie akcje w liczbie 44 786 917.

Podstawa prawna szczegółowa: § 19 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.