Platforma zakupowa

Aktualizacja wyceny wartości rezydualnej taboru kolejowego oraz rozwiązanie części odpisu z tytułu trwałej utraty wartości składników taboru kolejowego

Zarząd Spółki PKP CARGO S.A. („Spółka”, „PKP CARGO”) informuje, iż ze względu na odnotowany na rynku wzrost cen złomu na dzień 31 grudnia 2017 r. w stosunku do cen przyjętych przez Spółkę do wyceny wartości rezydualnej taboru kolejowego w poprzednich okresach, Zarząd Spółki po przeprowadzeniu analizy wpływu tej zmiany na jednostkowe i skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2017, podjął decyzję o dokonaniu aktualizacji wartości rezydualnej taboru kolejowego i rozwiązaniu części odpisu z tytułu trwałej utraty wartości (“odpis”) taboru kolejowego w kwocie 27.414 tysięcy złotych.

Rozwiązanie powyższego odpisu wpłynie na poprawę wyniku finansowego Spółki za rok 2017 w kwocie 22.205 tysięcy złotych po uwzględnieniu efektu podatkowego. Dokonana aktualizacja odpisu ma charakter niepieniężny i pozostaje bez wpływu na sytuację płynnościową PKP CARGO. Przedstawione powyżej wartości mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie. Ostateczne wyniki Spółki zostaną przedstawione w jednostkowym i skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za 2017 r., których publikacja planowana jest na 16 marca 2018 r.

Podstawa prawna:  art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE  nr 596/2014 MAR.