Platforma zakupowa

Aktualizacja terminów wspólnego przedsięwzięcia inwestycyjnego – podpisanie nowego listu intencyjnego

Podstawa prawna (wybierana w ESPI): Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Zarząd Spółki PKP CARGO S.A. („Spółka”, „PKP CARGO”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 20/2019 z dnia 25 kwietnia 2019 roku informuje, iż z uwagi na przedłużone rozmowy z Wagony Świdnica Sp. z o.o. z siedzibą w Świdnicy („Wagony Świdnica”) zmianie uległy szacowane terminy realizacji prac przygotowawczych do ewentualnej realizacji wspólnego przedsięwzięcia określone w ramach Listu Intencyjnego („List Intencyjny 1”) podpisanego w dniu 25 kwietnia 2019 roku z Agencją Rozwoju Przemysłu Spółką Akcyjną („ARP”) z siedzibą w Warszawie.

W związku z powyższym w dniu dzisiejszym Zarząd Spółki wraz z Wagony Świdnica podpisał List Intencyjny („List Intencyjny 2”), który zawiera zaktualizowane szacowane terminy realizacji prac przygotowawczych i jednocześnie deklarację zainteresowania podjęciem wspólnego przedsięwzięcia inwestycyjnego w zakresie uruchomienia działalności polegającej na produkcji i naprawach wagonów do przewozów towarowych na potrzeby PKP CARGO („Wspólne Przedsięwzięcie”). Pozostałe postanowienia zawarte w Liście Intencyjnym 1 nie uległy zmianie.

Wspólne Przedsięwzięcie będzie realizowane poprzez powołanie spółki celowej lub poprzez wykorzystanie istniejącej spółki kapitałowej nieprowadzącej działalności operacyjnej na dzień zawarcia Listu Intencyjnego 2. Wcześniej zostanie opracowany biznes plan, którego celem będzie potwierdzenie wykonalności i opłacalności realizacji Wspólnego Przedsięwzięcia. Strony również podejmą działania w celu wyboru lokalizacji Wspólnego Przedsięwzięcia na obszarze południowo-wschodniej Polski.

W dniu dzisiejszym List Intencyjny 2 został podpisany przez Spółkę oraz Wagony Świdnica. W najbliższym czasie do Wspólnego Przedsięwzięcia przystąpi Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. z siedzibą w Warszawie („ARP”). W momencie podpisania przez ARP zaktualizowanego Listu Intencyjnego 2, anulowany zostanie dokument podpisany w dniu 25 kwietnia 2019 roku.

List Intencyjny 2 stanowi jedynie wyraz intencji Stron podjęcia ze sobą współpracy i nie tworzy żadnych zobowiązań i obowiązuje do czasu podpisania pomiędzy Stronami umowy dot. realizacji Wspólnego Przedsięwzięcia, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2019 roku.

O kolejnych istotnych zdarzeniach dot. Wspólnego Przedsięwzięcia, Spółka informować będzie w formie odrębnych raportów bieżących.

Podstawa prawna szczegółowa: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne