Platforma zakupowa

Przewozy towarowe koleją we wrześniu 2020 roku według danych GUS

We wrześniu 2020 roku wolumen przewozów towarowych całego rynku kolejowego w Polsce zwiększył się czwarty miesiąc z rzędu w ujęciu masy towarowej i piąty miesiąc z rzędu w ujęciu pracy przewozowej. W ujęciu r/r rynek kolejowy pod względem masy towarowej nadal pozostawał w lekkim trendzie spadkowym, lecz przewieziona przez kolej masa była już niemalże porównywalna z wynikami z września 2019 roku (-0,8 proc.), przy jednoczesnym wzroście zrealizowanej pracy przewozowej rynku (+3,1 proc.).

W wartościach bezwzględnych wolumen przewozu we wrześniu 2020 roku był najwyższy od początku 2020 roku zarówno w ujęciu masy towarowej, jak i w zakresie zrealizowanej przez kolej pracy przewozowej. Wynikało to m.in. z dalszej normalizacji życia gospodarczego po okresie „lockdownu” spowodowanego pandemią COVID-19. Wrzesień przyniósł poprawę tempa odbicia w przemyśle, a wolumen produkcji przemysłowej w Polsce zwiększył się o 5,9 proc. r/r (wobec wzrostu o 1,5 proc. r/r w sierpniu 2020 roku). Do wzrostu produkcji przemysłowej we wrześniu 2020 roku przyczynił się głównie segment przetwórstwa przemysłowego, w tym zwłaszcza działy o wysokim udziale produkcji eksportowej (elektronika, meble, wyroby z tworzyw sztucznych). We wrześniu 2020 roku spadki produkcji przemysłowej r/r wykazano nadal w działach istotnych z punktu widzenia transportu towarów koleją, np. w wydobyciu węgla kamiennego i brunatnego (-17,8 proc. r/r), produkcji metali (-4,3 proc. r/r) czy produkcji koksu i produktów rafinacji ropy naftowej (-0,7 proc. r/r). Również segment budowlany pozostawał w trendzie spadkowym r/r, a dynamika produkcji budowlano-montażowej wyniosła -9,8 proc. r/r.

Rynek kolejowych przewozów towarowych w Polsce we wrześniu 2020 roku pozostawał nadal w lekkim trendzie spadkowym r/r, lecz dynamika spadku już bardzo wyraźnie wyhamowała (do -0,8 proc. r/r wobec -3,5 proc. r/r w sierpniu, -10,8 proc. r/r w lipcu, czy -8,4 proc. r/r w czerwcu 2020 roku). Wolumen przewozu w wartościach bezwzględnych wyniósł we wrześniu 19,25 mln ton, tj. ukształtował się na podobnym poziomie co w analogicznym okresie ubiegłego roku, równocześnie czwarty raz z rzędu zwiększył się względem poprzedniego miesiąca (+4,1 proc. m/m).

We wrześniu 2020 roku wykonana przez rynek praca przewozowa wzrosła r/r do poziomu 4,6 mld tkm (+3,1 proc. r/r). Równocześnie piąty już miesiąc z rzędu odnotowano wzrost pracy przewozowej w ujęciu miesiąc do miesiąca (+3,7 proc. m/m).

Przez pierwsze dziewięć miesięcy br. przetransportowano w sumie 158,4 mln ton towarów (-10,0 proc. r/r). Wykonana przez kolej praca przewozowa wyniosła 37,0 mld tkm (-10,3 proc. r/r).

Grupa PKP CARGO we wrześniu 2020 roku przetransportowała łącznie na krajowym rynku 7,6 mln ton towarów (-7,8 proc. r/r). Praca przewozowa Grupy wyniosła 1,9 mld tkm (-3,7 proc. r/r).

Kolejny miesiąc z rzędu wzrosły przewozy Grupy PKP CARGO w ujęciu miesiąc do miesiąca – pod względem masy towarowej był to wzrost o 4,4 proc., a pracy przewozowej – o 7,4 proc. Warto zauważyć zwłaszcza wzrost w segmencie przewozów intermodalnych, który jest kluczowym rynkiem w strategii działania Grupy PKP CARGO. Tu odnotowano wyższe przewozy zarówno w ujęciu miesiąc do miesiąca (+6,7 proc.), jak i w porównaniu do września ub.r. (+15,2 proc.).

– Wrzesień to kolejny miesiąc, gdy odbudowujemy straty z powodu pandemii koronawirusa, dobrym znakiem dla spółki jest zwłaszcza utrzymująca się dynamika w przewozach intermodalnych – mówi Czesław Warsewicz, prezes PKP CARGO S.A. – Niepokoi nas jednak obecna sytuacja, która powoduje ponowne ograniczanie działalności gospodarczej w wielu państwach, także w Polsce. To grozi perturbacjami w przemyśle i na kolei, ale mam nadzieję, że sytuacja nie będzie tak niekorzystna jak na wiosnę – dodaje prezes Warsewicz.

We wrześniu Grupa PKP CARGO odnotowała także zwiększone m/m przewozy: węgla kamiennego (+3,9 proc.), rudy i pirytów (+36,3 proc.), metali i wyrobów (+16,5 proc.) oraz ropy i przetworów (+29,3 proc.).

W okresie styczeń-wrzesień 2020 roku w sumie Grupa PKP CARGO przewiozła na krajowym rynku 61,1 mln ton towarów (-18,0 proc. r/r), a praca przewozowa wykonana w tym czasie wyniosła 15,5 mld tkm (-17,7 proc. r/r).