Platforma zakupowa

Prezes PKP CARGO przyjął delegację związkowcó

Adam Purwin, prezes PKP CARGO, przyjął delegację liderów związkowych podczas pikiety zorganizowanej przez związki zawodowe przed siedzibą PKP CARGO. Związkowcy przekazali postulaty, a Adam Purwin wręczył im „Kodeks Etyki Grupy PKP”. W czwartkowej pikiecie wzięło udział ok. 80 osób, które przez godzinę protestowały przed siedzibą główną PKP CARGO w Warszawie.

Na spotkanie z prezesem w siedzibie przybyła delegacja liderów związkowych, która wręczyła postulaty prezesowi Adamowi Purwinowi. Prezes przyjmując postulaty, wręczył jednocześnie liderom związkowym „Kodeks Etyki Grupy PKP”.

– Związki zawodowe muszą podjąć trud oczyszczenia własnych szeregów z patologii – powiedział Adam Purwin – Dziś przewodniczącym komisji zakładowej Solidarności w Zakładzie Południowym jest zwolniony przez nas dyscyplinarnie Józef W., przeciwko któremu w Sądzie Rejonowym w Nowym Sączu znajduje się akt oskarżenia o dokonanie oszustwa na szkodę PKP CARGO – dodał.

Józef W., jeden z najważniejszych liderów Solidarności w Zakładzie Południowym spółki, ponad rok temu został zwolniony w trybie dyscyplinarnym z pracy w PKP CARGO za wykryte liczne nieprawidłowości (zwolniony został za nieobecność w pracy i fałszowanie kart pracy). PKP CARGO złożyło zawiadomienie do prokuratury w kilku sprawach dotyczących jego wieloletniej pracy. Obecnie w Sądzie Rejonowym w Nowym Sączu znajduje się akt oskarżenia przeciwko Józefowi W. o dokonanie oszustwa przeciwko PKP CARGO, polegającego na przywłaszczeniu mienia.

W kolejnych trzech sprawach toczy się postępowanie przed Prokuraturą Rejonową. Pierwsze dwie dotyczą oszustwa związanego ze świadczeniem pracy oraz fałszowaniem: kart pracy i zaświadczeń lekarskich. Trzecia, będąca przedmiotem badania prokuratury, dotyczy składania fałszywych zeznań przez Józefa W. dotyczących jego rzekomej obecności w pracy oraz narażenie na niebezpieczeństwo spowodowania katastrofy.

Wręczony w czwartek „Kodeks Etyki Grupy PKP” to obowiązujący zbiór norm etycznych, które zostały wprowadzone w spółkach Grupy PKP. Są to zasady i wartości, jakim powinni się kierować pracownicy spółek.

Postulaty podnoszone podczas czwartkowej pikiety są tożsame z tymi, których dotyczy rozpoczęty 3 listopada spór zbiorowy między zarządem a związkami zawodowymi. Spór ten dotyczy przede wszystkim postulatów płacowych, w tym m.in. wypłaty po 1000 zł na każdego zatrudnionego z okazji Święta Kolejarza.

Pozostałe żądania związków zawodowych, zgodnie z ustawą o rozwiązywaniu sporów zbiorowych, nie mogą być przedmiotem sporu zbiorowego, ponieważ nie dotyczą kwestii ujętych w tej ustawie (m.in. warunków pracy i płacy). Żądania te obejmują m.in. ustanowienie przedstawicieli pracowników w radach nadzorczych spółek zależnych Grupy i wstrzymania zmian organizacyjnych w PKP CARGO. Zgodnie z prawem trwający spór zbiorowy jest obecnie w fazie rokowań.

W kwietniu tego roku w PKP CARGO zakończył się poprzedni spór zbiorowy, który trwał od czerwca 2013 roku. Na mocy zawartego wówczas porozumienia, w sierpniu br. ponad 20 tys. pracowników otrzymało podwyżki oraz premie.

Dodatkowo, 95 proc. pracowników PKP CARGO obejmują wieloletnie gwarancje zatrudnienia, wynikające z zawartego w 2013 roku Paktu Gwarancji Pracowniczych. W myśl postanowień tego Paktu, ponad 20 tys. pracowników otrzymało również akcje pracownicze i w ramach tzw. premii prywatyzacyjnej jest akcjonariuszami Spółki z pełnym prawem do dywidendy. Akcje te będą mogły być sprzedane przez pracowników 30 października 2015 roku. Średnia wartość akcji w posiadaniu jednego pracownika to obecnie ok. 5 tys. zł (jest uzależniona od kursu akcji PKP CARGO na GPW).