Platforma zakupowa

Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Członka Zarządu Członka Zarządu – Przedstawiciela Pracowników PKP CARGO S.A.

W środę 30 marca 2016 r. Rada Nadzorcza PKP CARGO S.A. podjęła uchwałę o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego na Członka Zarządu – Przedstawiciela Pracowników PKP CARGO S.A. Postępowanie będzie prowadzone do połowy czerwca 2016 r.

We wtorek 5 kwietnia na stronie internetowej Spółki i w prasie ukazało się ogłoszenie o konkursie na stanowisko Członka Zarządu – Przedstawiciela Pracowników PKP CARGO S.A., w którym określone są wymagania i warunki rekrutacji kandydatów.

Termin przyjmowania zgłoszeń mija 5 maja 2016 r. o godz. 10.00. Miejscem składania zgłoszeń jest siedziba doradcy rekrutacyjnego.

Kandydaci dopuszczeni do postępowania zostaną zaproszeni do rozmów kwalifikacyjnych, które odbędą się 8 czerwca.

– być zatrudnionym w Spółce na podstawie umowy o pracę;

– posiadać wykształcenie wyższe;

– mieć co najmniej 10-letni staż pracy, w tym przynajmniej 5-letni staż pracy w Grupie PKP S.A.;

– korzystać z pełni praw publicznych;

– posiadać pełną zdolność do czynności prawnych;

– nie podlegać określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska Członka Zarządu w spółkach handlowych;

– być niekaranym;

– dysponować listami zawierającymi podpisy poparcia co najmniej 10% pracowników uprawnionych do głosowania, z ogólnej liczby pracowników (w osobach) zatrudnionych w Spółce według stanu na dzień podjęcia przez Radę Nadzorczą PKP CARGO S.A. uchwały w sprawie wszczęcia postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Członka Zarządu reprezentującego pracowników, popierających daną kandydaturę, ich imiona i nazwiska, miejsce aktualnego zatrudnienia i nr PESEL wpisane osobiście przez popierającego.

– wiedzę z zakresu Kodeksu pracy oraz Kodeksu spółek handlowych;

– wiedzę i doświadczenie w zakresie rozwiązywania sporów zbiorowych;

– wykształcenie ekonomiczne lub prawnicze (jako dodatkowy atut).