Platforma zakupowa

PKP CARGO wdraża Lean Management – model zarządzania produkcją znany m.in. z Toyoty

PKP CARGO, drugi największy przewoźnik kolejowy w Unii Europejskiej, testuje nowy system zarządzania przy liniach napraw taboru – Lean Management, znany m.in. z japońskiej Toyoty. Zastosowanie tej metody ma na celu przyśpieszenie produkcji i podwyższenie standardu pracy. Jest ona obecnie testowana w dwóch zakładach naprawy taboru PKP CARGO – w Kielcach i Łodzi oraz w dwóch zakładach spółki zależnej: PKP CARGOWAG – w Gorzowie Wlkp. i Kluczborku, dając bardzo dobre efekty. Docelowo będzie wprowadzona we wszystkich zakładach serwisujących tabor największego kolejowego przewoźnika towarowego w Polsce.

Metoda Lean Management jest tłumaczona na język polski jako „szczupłe zarządzanie”. Oparte na niej cztery projekty pilotażowe prowadzone w zakładach naprawy taboru już teraz dają dobre rezultaty – wydajność wzrosła od kilkunastu do nawet kilkudziesięciu procent. Ich celem jest optymalizacja procesu napraw i przeglądów oraz usunięcie wszystkich czynników spowalniających proces i zmniejszających wydajność. W rezultacie zakłady zwiększą swoją produkcję i poprawią standard pracy przy jednoczesnym utrzymaniu jakości oraz standardów bezpieczeństwa.

– Chcemy doprowadzić do sytuacji, w której wszystkie spółki taborowe z Grupy PKP CARGO są nowoczesnymi przedsiębiorstwami z powodzeniem konkurującymi na rynku i wyznaczającymi standardy jakości. Lean Management jest jednym z narzędzi, które wprowadza standardy efektywności znane z najlepszych światowych firm. Wprowadzenie tej metody wraz z planowanym połączeniem spółek taborowych przyczyni się do wyraźnego wzrostu efektywności Grupy PKP CARGO. Tak duży i sprawny organizm będzie docelowo obsługiwał nie tylko PKP CARGO, ale też klientów spoza Grupy. Dlatego musimy być po prostu najlepsi – mówi Wojciech Derda, członek zarządu PKP CARGO ds. operacyjnych.

Lean Management jest usystematyzowaną metodą polegającą na analizie procesów pod kątem odnajdywania w nich marnotrawstwa – czyli strat oraz „wąskich gardeł”, w celu ich redukowania lub usuwania z procesu produkcji przy jednoczesnym utrzymaniu najwyższej jakości. Firmy wdrażające Lean Management dążą do uzyskania m.in. optymalnych kosztów produkcji i stanu zapasów, wysokiej produktywności pracy, sprawnej organizacji zarządzania oraz wysokiej jakości produkcji i usług, bez konieczności posiadania dużej liczby pracowników w sferze kontroli oraz poprawy warunków pracy dla pracowników, dzięki lepszej organizacji miejsca pracy.

W ramach Lean Management PKP CARGO testuje we wspomnianych czterech zakładach szereg narzędzi poprawy organizacji pracy, m.in. planowanie dobowe, zarządzanie na podstawie listy zadań wypracowanej podczas cyklicznych spotkań kierownictwa, monitorujących poziom wykonania planu oraz ogólnie dostępne tzw. tablice operacyjne, prezentujące poziom wykonania planu. Ciekawostką jest wprowadzenie tzw. metody visual management (instrukcji wizualnych), polegającej na rozwieszaniu w zakładach zdjęć przedstawiających najczęściej popełniane błędy. Celem tej metody jest dotarcie do źródła problemu, a następnie podjęcie działań gwarantujących uniknięcie popełniania błędów przez pracowników w przyszłości. W ramach realizowanych projektów szczególna waga przykładana jest także do poprawy organizacji stanowisk pracy oraz utrzymywania porządku w halach napraw. System ten nazwano „5S”, od słów: selekcja, systematyka, sprzątanie, standaryzacja, samodyscyplina. Jak pokazuje praktyka, stosowanie tych rozwiązań może znacząco poprawić organizację i zwiększyć wydajność pracy. Ponadto dzięki efektowi synergii uzyskanemu z połączenia metody Lean Management oraz Teorii Ograniczeń udaje się efektywniej rozpoznawać, a następnie redukować wpływ „wąskich gardeł” – czyli ograniczeń – na proces jako całość.

PKP CARGO jest jednym z niewielu przewoźników kolejowych posiadających własne zakłady serwisu taboru. Naprawy są realizowane przez wyspecjalizowane zakłady bezpośrednio wewnątrz PKP CARGO oraz przez trzy spółki z Grupy PKP CARGO, których firma jest jedynym właścicielem: PKP CARGOWAG, PKP CARGOLOK i PKP CARGO TABOR KARSZNICE. Każda z nich specjalizuje się w innych obszarach działalności, zajmując się odpowiednio: naprawą wagonów, lokomotyw oraz naprawą zestawów kołowych i ogólnym serwisem taboru. Od 1 lipca 2014 roku te trzy spółki zostaną połączone w jedną – PKP CARGO TABOR. Z punktu widzenia drugiego przewoźnika kolejowego w Unii Europejskiej, samodzielne serwisowanie oznacza lepszą dostępność taboru i możliwość szybkiego reagowania na zmiany na rynku przewozów. Wraz z wprowadzanymi obecnie nowoczesnymi systemami zarządzania, konsolidacja ma wpłynąć pozytywnie na efektywność całej Grupy PKP CARGO.