Platforma zakupowa

PKP CARGO coraz bliżej sprzedaży CARGOTOR do PKP PLK

PKP CARGO S.A. oraz PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podpisały dzisiaj List Intencyjny w sprawie kontynuacji działań zmierzających do sprzedaży przez PKP CARGO S.A. do PKP PLK 100 proc. udziałów w spółce CARGOTOR Sp. z o.o.

List Intencyjny stanowi wyraz woli oraz deklaracji stron w zakresie kooperacji przy realizacji przedmiotowego projektu kapitałowego. Postanowienia Listu wyrażają zgodność podmiotów w ocenie rynkowej zasadności transakcji w świetle prowadzonej przez spółkę CARGOTOR sp. z o.o. działalności w charakterze zarządcy infrastruktury kolejowej, która nie wpisuje się bezpośrednio w łańcuch wartości Grupy PKP CARGO.

- Realizacja wspólnego przedsięwzięcia, oceniana jest przez PKP CARGO jako celowa i wartościowa. Z perspektywy naszej Spółki dokonanie transakcji stanowić będzie istotny element w trwającym w Grupie PKP CARGO procesie doskonalenia struktury organizacyjnej grupy kapitałowej, który ukierunkowany jest na uproszczenie struktur grupy co pozwali na efektywne obsługiwanie złożonych projektów transportowych. Należy zauważyć, iż łańcuch wartości Grupy PKP CARGO przewiduje szeroki zakres powiązanych i skorelowanych usług logistycznych, przy czym usługi świadczone przez zarządców infrastruktury na rzecz PKP CARGO (w tym usługi CARGOTOR) identyfikowane są jako relacje z dostawcami zewnętrznymi, tym samym określane są jako rynki produktowe nie wpisujące się w trzon działalności i plany rozwojowe Grupy PKP CARGO.

Dr Marcin Wojewódka, p.o. Prezesa Zarządu PKP CARGO

Spółka CARGOTOR utworzona została przez PKP CARGO w 2013 r. w ramach spełnienia wymogów regulacyjnych zawartych w ustawie z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym stanowiących o wymogu rozdzielności funkcji przewoźnika i zarządcy infrastruktury kolejowej.

W procesie tworzenia spółki, jako pożądaną misję nowego podmiotu określono zarządzanie infrastrukturą kolejową w postaci układów torowych i bocznic kolejowych, jak również, w szczególności udostępnianie tej infrastruktury na warunkach komercyjnych przy zachowaniu zasad równości i  niedyskryminacyjnych warunków przydzielania zdolności przepustowej infrastruktury użytkownikom.

- W przekonaniu PKP CARGO, nabycie przez PKP PLK udziałów w spółce CARGOTOR, stanowić będzie również istotny walor dla strony kupującej z uwagi na analogiczny charakter działalności prowadzonej przez CARGOTOR. Docelowo, włączenie działalności CARGOTOR w struktury PKP PLK przyczyni się do harmonijnego rozwoju sieci kolejowej w Polsce, co z perspektywy PKP CARGO, jako odbiorcy usług, stanowi dodatkową wartość dodaną.

Dr Marcin Wojewódka, p.o. Prezesa Zarządu PKP CARGO.