Platforma zakupowa

Pierwszy przewóz ładunków zrealizowany przez PKP CARGO na terenie Węgier

PKP CARGO zrealizowało 6 listopada br. pierwszy samodzielny przewóz ładunków na terenie Węgier. Pociąg z wyrobami stalowymi przebył trasę z Galati w Rumunii do stacji Liskoviec u Frydku w Republice Czeskiej. Węgry są już szóstym krajem, gdzie PKP CARGO realizuje samodzielne przewozy kolejowe.

Transport ładunków przebiegał przez cztery kraje: Rumunię, Węgry, Słowację i Czechy.
PKP CARGO było odpowiedzialne za realizację przewozu na odcinku węgierskim.

Na terenie Węgier przewóz był realizowany przez przejścia graniczne: Curtici / Lokoshaza (rumuńsko – węgierskie) oraz Szob / Sturowo (węgiersko -słowackie).

Do realizacji przewozu PKP CARGO wykorzystało lokomotywę wielosystemową E189 firmy Siemens.

Przewóz na odcinku węgierskim odbył się bez problemów, a pociąg zgodnie z zakładaną organizacją dotarł do stacji granicznej Sturovo. Tam został przejęty przez słowackiego przewoźnika ZSSK Cargo, a.s.

PKP CARGO planuje pozyskać kolejne zlecenia przewozowe na terenie Węgier. Jednocześnie, Spółka zwiększa systematyczne przewozy na terenie Słowacji, w Czechach, Austrii oraz
w Niemczech, realizując ponadto transporty spotowe w Belgii.

Spółka ubiega się również o wydanie certyfikatu bezpieczeństwa na terenie Holandii.

NINIJEJSZY KOMUNIKAT ANI JEGO KOPIA NIE PODLEGA DYSTRYBUCJI BEZPOŚREDNIO CZY POŚREDNIO, W CAŁOŚCI LUB W CZĘŚCI, NA LUB DO TERYTORIUM STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, AUSTRALII, KANADY I JAPONII.

Niniejszy komunikat prasowy jest dokumentem wyłącznie promocyjnym w rozumieniu art. 53 ust. 2 i nast., ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Oferta publiczna papierów wartościowych Spółki na terytorium Polski zostanie przeprowadzona na podstawie prospektu emisyjnego, który jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem ofertowym zawierającym informacje o Spółce i oferowanych papierach wartościowych Spółki, a także ich dopuszczeniu i wprowadzeniu do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Niniejszy komunikat prasowy nie stanowi prospektu emisyjnego. Oferta sprzedaży papierów wartościowych zostanie złożona i każdy inwestor powinien podjąć decyzję o inwestycji wyłącznie na podstawie informacji zawartych w prospekcie emisyjnym Spółki. Prospekt emisyjny Spółki jest dostępny na stronie internetowej Spółki (www.pkp-cargo.pl) i Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A. Oddział – Dom Maklerski PKO Banku Polskiego w Warszawie (www. dm.pkobp.pl).

Niniejszy komunikat prasowy nie stanowi oferty sprzedaży ani zaproszenia do złożenia oferty zakupu papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Papiery wartościowe nie mogą być oferowane ani sprzedawane na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki bez uprzedniej rejestracji lub zwolnienia od wymogu rejestracji. Spółka nie zamierza rejestrować żadnej części oferty w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Niniejszy komunikat prasowy ani żadna jego kopia nie może być przekazana lub w jakikolwiek sposób przesłana lub udostępniona na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki.

Rozpowszechnianie tego komunikatu prasowego w niektórych państwach może być zabronione. Niedozwolona jest dystrybucja niniejszego dokumentu na terytorium Kanady, Japonii lub Australii. Informacje zawarte w załączonych materiałach nie stanowią oferty sprzedaży ani zaproszenia do złożenia oferty nabycia papierów wartościowych Spółki w Kanadzie, Japonii lub Australii.