Platforma zakupowa

Organizacje Związkowe odmówiły uzgodnienia i podpisania Porozumienia w sprawie zawieszenia ZUZP

Na spotkaniu w dniu 26 czerwca 2024 r., podczas którego Zarząd PKP CARGO S.A. prowadził dialog z Organizacjami Związkowymi w sprawie bieżących działań zmierzających do naprawy sytuacji w Spółce, Organizacje Związkowe niestety odmówiły uzgodnienia i podpisania Porozumienia w sprawie zawieszenia wybranych postanowień Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników Zatrudnionych przez Zakłady PKP CARGO Spółka Akcyjna (ZUZP).

Dokument projektu Porozumienia został przedłożony Organizacjom Związkowym przez Zarząd w dniu 21 czerwca 2024 r. Kolejne spotkanie Zarządu PKP CARGO S.A. z Organizacjami Związkowymi w tej sprawie uzgodniono na dzień 3 lipca 2024 r.

Ponadto Zarząd PKP CARGO informuje, że w dalszym ciągu ma miejsce kierowanie pracowników na tzw. nie nieświadczenie pracy, a informacja o  procencie pracowników, wobec których ma już zastosowanie to rozwiązanie na dzień 28.06.2024 roku zostanie przekazana na początku lipca 2024 roku.

Sytuacja Spółki cały czas wymaga zdecydowanych działań oszczędnościowych. Każdego dnia osiągamy kolejne, małe cele naprawcze i oszczędnościowe, ale musimy podejmować dalsze trudne decyzje w porozumieniu i w dialogu z partnerami społecznymi. Zarówno nowy Zarząd, jak i Organizacje Związkowe, muszą obecnie działać w poczuciu najwyższej odpowiedzialności za dobro, jakim jest PKP CARGO – aby ochronić jak najwięcej potrzebnych miejsc pracy. Odmowa uzgodnień w sprawie Porozumienia i zawieszenia postanowień ZUZP od lipca 2024 roku stawia niestety Spółkę w jeszcze gorszej sytuacji i może przyczynić się do konieczności podejmowania radykalnych działań oszczędnościowych

dr Marcin Wojewódka P.o. Prezes Zarządu PKP CARGO S.A.

Zarząd Spółki pozostaje w ciągłym dialogu z Organizacjami Związkowymi i liczy na przemyślenie decyzji dotyczących zawieszenia postanowień ZUZP. To obszerny dokument, który gwarantuje wiele przywilejów pracowniczych, a wielu z nich Spółka po prostu nie jest w stanie obecnie zrealizować. Dlatego planowane jest kolejne spotkania partnerów społecznych w dniu 3 lipca, z nadzieją na rozmowy prowadzące do podpisania Porozumienia, ale niestety czas nie działa na naszą korzyść

Martyna Gileta Dyrektorka Biura Zarządzania Zasobami Ludzkimi w PKP CARGO S.A.

W dniu 11 czerwca 2024 r. Zarząd PKP CARGO S.A. podjął uchwałę o:

  • jednostronnym rozwiązaniu za 24 miesięcznym okresem wypowiedzenia Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników Zatrudnionych przez Zakłady PKP CARGO Spółka Akcyjna (ZUZP)
  • jednostronnym rozwiązaniu za 24 miesięcznym okresem wypowiedzenia Porozumienia w sprawie wzajemnych zobowiązań stron Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników Zatrudnionych przez Zakłady PKP CARGO S.A. zawartego w dniu 14 lutego 2005 r. (Porozumienie Walentynkowe).

W związku z działaniami naprawczymi Zarząd w dniu 17 maja 2024 roku wypowiedział Umowę dotyczącą Gwarancji Pracowniczych i Socjalnych dla pracowników zatrudnionych przez Zakłady PKP CARGO S.A. oraz dla pracowników zatrudnionych przez Spółki Grupy PKP Cargo („Pakt Gwarancji Pracowniczych”), zawartą w dniu 2 września 2013 r. w Warszawie pomiędzy Spółką oraz PKP S.A. z siedzibą w Warszawie a Organizacjami Związkowymi. Powyższa umowa ulegnie rozwiązaniu 17 sierpnia br.

W dniu 27 maja 2024 roku Zarząd PKP CARGO S.A. podjął uchwałę w sprawie wdrożenia od dnia 1 czerwca 2024 roku w Spółce tzw. nieświadczenia pracy. Celem powyższego jest realizacja programu naprawczego, który ma uratować i  odbudować pozycję Spółki. Rozwiązanie w postaci tzw., nieświadczenia pracy było już wcześniej stosowane w PKP CARGO S.A. w latach 2008-2015, a jego główną zaletą jest utrzymanie istnienia miejsc pracy, przy jednoczesnym uzyskaniu istotnych oszczędności wpływających pozytywnie na możliwość dalszego prowadzenia działalności przez Spółkę.

Wprowadzenie nieświadczenia pracy zostało przyjęte po przeprowadzeniu dialogu ze stroną społeczną – wszystkie 12 związków zawodowych, będących sygnatariuszami ZUZP (Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy), zostało zaproszonych do złożenia swoich propozycji w tym obszarze. Większość przekazanych propozycji, które Zarząd otrzymał od strony społecznej w ramach kwestii wdrożenia nieświadczenia pracy, zostało uwzględnionych w uchwale podjętej przez Zarząd.

Zarząd PKP CARGO S.A. wsłuchując się w głosy podnoszone przez przedstawicieli związków zawodowych obecnych na posiedzeniu Podkomisji stałej ds.  transportu kolejowego w dniu 5 czerwca 2024 roku, a także po przeanalizowaniu treści pytań poszczególnych członków Podkomisji, jakie padały w czasie tego posiedzenia, po dokonaniu dodatkowych wewnętrznych analiz i  symulacji finansowych, w dniu 11 czerwca 2024 roku podjął jednogłośnie – a  więc także razem z Członkiem Zarządu Przedstawicielem Pracowników głosującym za – uchwałę w sprawie wprowadzenia zmian w zasadach nieświadczenia pracy w PKP CARGO S.A. Wprowadzone ze skutkiem natychmiastowym modyfikacje są między innymi efektem posiedzenia Podkomisji, które miało miejsce w dniu 5 czerwca 2024 roku.

Zarząd Spółki prowadzi działania w celu zapewnienia stabilności finansowej i  dalszego rozwoju Spółki, a także prowadzi stały dialog ze stroną społeczną – w  szczególności w zakresie ograniczenia kosztów i poprawy efektywności procesów. Równolegle z obszarem kosztów pracowniczych podejmowane są również inne działania mające na celu wygenerowanie oszczędności. W  pierwszej połowie maja 2024 roku rozwiązano lub wypowiedziano umowy sponsoringowe, jak też poczyniono oszczędności w zakresie usług zewnętrznej pomocy prawnej. Kolejne działania są w toku przygotowań.