Platforma zakupowa

752.19 –stacja Vratimov ,bocznica Nr. 121863 „Vlecka Paskov”