Platforma zakupowa

532.13 przes. wag towarów UN….. przewożone w cysternach….