Platforma zakupowa

PKP CARGO na rzecz bezpieczeństwa na kolei

PKP CARGO wzięło udział w ćwiczeniach służb ratowniczych na kolei. Spółka chce w ten sposób doskonalić procesy i procedury związane z Systemem Zarządzania Bezpieczeństwem (SMS), w tym zarządzaniem kryzysowym.

Dwudniowe ćwiczenia  odbyły się na terenie stacji kolejowej w Spytkowicach w woj. małopolskim.  Wzięły w nich udział regionalne służby ratunkowe, które przeprowadziły pozorowaną akcję ratowniczą, w związku ze świadomym i celowym uszkodzeniem przez osoby postronne cysterny kolejowej przewożącej ładunek niebezpieczny. Na potrzeby ćwiczeń PKP CARGO udostępniło lokomotywę wraz z drużyną manewrową, oraz zapewniło wagony, przestrzegając wdrożonych w Spółce wszelkich procedur w zakresie zarządzania kryzysowego oraz świadomej odpowiedzialności przewoźnika w zakresie bezpieczeństwa realizowanego procesu przewozowego.

Celem ćwiczeń było doskonalenie współpracy między sztabem zarządzania kryzysowego gminy Spytkowice i jednostkami ochrony przeciwpożarowej zlokalizowanymi na terenie powiatu wadowickiego, a także doskonalenie wsparcia służb i jednostek specjalistycznych odpowiedzialnych ustawowo za eliminację zagrożeń oraz służb kolejowych uczestniczących w zdarzeniach w razie wystąpienia wypadków i sytuacji kryzysowych.

Ćwiczenia przeprowadzono w dwóch etapach. W części teoretycznej omówiono przebieg ćwiczeń oraz założenia taktyczno-operacyjne, a także przedstawiono charakterystykę uczestniczących w nich podmiotów. W części praktycznej zweryfikowano przebieg i funkcjonowanie założeń podczas sytuacji symulowanej w terenie, a także sprawdzono przygotowanie i faktyczną weryfikację opracowanych procedur alarmowych, powiadamiania, oraz faktycznego procesu reagowania, przekazu i wymianę informacji, podejmowania decyzji, współdziałania struktur decyzyjnych, realnego funkcjonowania technicznego i organizacyjnego służb ratowniczych i przygotowania zespołów specjalistycznych.

W trakcie ćwiczeń doskonalono także system łączności, proces pozyskiwania informacji i podejmowania decyzji oraz wzajemnego współdziałania podczas działań ratowniczych z udziałem dużej ilości sił oraz środków reagowania kryzysowego. Jednocześnie, w ramach ćwiczeń aplikacyjnych sprawdzono funkcjonowanie wewnętrznego systemu zarządzania kryzysowego Spółki, powoływanego na okoliczność sytuacji kryzysowej o zasięgu lokalnym.

-PKP CARGO, jako największy w Polsce kolejowy przewoźnik towarowy, świadomie dokłada wszelkich starań na rzecz ciągłego podnoszenia poziomu bezpieczeństwa ruchu kolejowego w Polsce. Ćwiczenia, takie jak te w Spytkowicach, Spółka traktuje jako okazję sprawdzania własnych procedur, wdrażania wniosków doskonalących, a także do promowania kultury bezpieczeństwa na polskich torach – powiedział Jarosław Klasa, członek Zarządu PKP CARGO ds. operacyjnych, przewodniczący Zespołu Zarządzania Kryzysowego Spółki.

Udział PKP CARGO w ćwiczeniach, a zwłaszcza realizacja procesów i procedur związanych z Systemem Zarządzania Bezpieczeństwem (SMS), w tym zarządzaniem kryzysowym, został wysoko oceniony przez Urząd Transportu Kolejowego. – Przywiązujemy szczególną wagę do kwestii bezpieczeństwa na kolei. Troska o stałe podnoszenie jego poziomu ze strony przewoźników kolejowych, w tym zwłaszcza  PKP CARGO, przejawiająca się w ćwiczeniach doskonalących system zarządzania bezpieczeństwem, to powrót do dobrych praktyk – podkreślił prezes UTK Ignacy Góra.