Platforma zakupowa

Wstawki hamulcowe – Projekt EU

Modernizacja akustyczna wagonów towarowych w celu dostosowania ich do wymogów funkcyjnych i systemowych.

Zakres Projektu

W ramach projektu Modernizacja akustyczna wagonów towarowych w celu dostosowania ich do wymogów funkcyjnych i systemowych” w 10.031 wagonach PKP CARGO S.A. różnych typów zostaną zastąpione wstawki klocków hamulcowych z żeliwa wstawkami kompozytowymi typu LL/ Icer Rail IB116* produkowanych przez firmę Icer Rail S.L., należącą do koncernu Knorr-Bremse. W szczególności planowane działania obejmą: wymianę wstawek hamulcowych z żeliwa we wszystkich wybranych wagonach na wstawki kompozytowe typu LL wykonane z materiału, który posiada ważny certyfikat Międzynarodowego Związku Kolei (UIC) pozwalający na ich stosowanie w klockach hamulcowych wagonów towarowych w ruchu „s” i „ss” oraz jest uznany przez Europejską Agencję Kolejową (ERA) za zgodny z technicznymi specyfikacjami interoperacyjności podsystemu „wagony towarowe”.

Wymiana wstawek będzie się odbywać zgodnie z procedurami PKP CARGO S.A. W związku z tym podczas naprawy okresowej wagon towarowy będzie weryfikowany pod względem zastosowania klocków typu LL. Po weryfikacji zostanie podjęta decyzja dotycząca wymiany klocków. Ponadto, oprócz przeprowadzenia napraw zgodnie z obowiązująca dokumentacją systemu konserwacji, zostanie przeprowadzone reprofilowanie wszystkich zestawów kołowych do nowego profilu o grubości kołnierza 30,5 mm i wyposażenie całego wagonu we wstawki klocków hamulcowych typu LL o odpowiedniej wielkości w miejsce wstawek żeliwnych przy użyciu tego samego rodzaju uchwytu hamulca. Ponadto zostanie przeprowadzone odpowiednie oznakowanie wagonów towarowych, wskazujące na zastosowanie wstawek kompozytowych typu LL o dodatkowe oznaczenie zestawów kołowych o podwyższonej wytrzymałości termodynamicznej, oraz kontrola w ramach odbioru wagonu.

Seria i rodzaje wagonów ujętych w projekcie są przystosowane głównie do transportu materiałów sypkich, drobnicy i dużych jednostek ładunku. Ponadto niektóre wagony towarowe są przeznaczone do transportu belek, ładunków paletowanych, kontenerów, blach, pojazdów i ciężkich ładunków pakowanych.

Wagony objęte wymianą są wyposażone w dwa rodzaje wstawek żeliwnych:

  1. D0-320B–320 mm długości, przeznaczonych do klocków hamulcowych w konfiguracji Bg
  2. D0-350B–350 mm długości, przeznaczonych do klocków hamulcowych w konfiguracji Bgu

We wszystkich wagonach towarowych zastosowano system dwukierunkowy: 2Bg lub 2Bgu.

Cel projektu

Celem projektu jest dostosowanie eksploatowanych przez PKP CARGO S.A. wagonów towarowych do wymagań UE w zakresie cichych hamulców. W perspektywie zastosowanie wstawek hamulcowych typu LL wpłynie na zmniejszenie uciążliwości wynikających z hałasu i poprawę warunków życia ludzi mieszkających w pobliżu linii kolejowych.

Finansowanie projektu

Kontrakt na dostawę wstawek hamulcowych Icer Rail IB116*, którego wartość opiewa na maksymalną kwotę około 5,8 mln euro, będzie realizowany w latach 2017 – 2021. Dofinansowanie z programu CEF „Łącząc Europę” obejmuje ok. 20% kosztów kwalifikowanych zakupu i wymiany wstawek.

Realizacja projektu

Podsumowanie realizacji projektu w ramach instrumentu „Łącząc Europę” (CEF) – sektor transportu pn. „Modernizacja akustyczna wagonów towarowych w celu dostosowania ich do wymogów formalnych i systemowych”

Projekt nr 2016-PL-TA-0240-W pn.: „Modernizacja akustyczna wagonów towarowych w celu dostosowania ich do wymogów formalnych i systemowych”

W ramach realizacji projektu PKP CARGO S.A. wymieni wstawki hamulcowe żeliwne na kompozytowe typu LL w 9265 wagonach towarowych w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12 2021 r. W ramach projektu realizowane są trzy zadania:

  1. Dostawa kompozytowych wstawek hamulcowych.
  2. Montaż kompozytowych wstawek hamulcowych.
  3. Działania informacyjne i promocyjne.

Dostawcą wstawek kompozytowych jest KNORR Bremse Systemy Kolejowe sp. z o.o. Montaż wstawek realizuje spółka PKP CARGOTABOR w ramach napraw wagonów wykonywanych dla poziomu utrzymania od P2 do P5. Materiały promocyjne w postaci naklejek na wagony oraz tablicę informacyjną i pamiątkową dostarczyła firma Martimedia.

Aktualnie projekt znajduje się w czwartym (ostatnim) roku realizacji. Do 31 stycznia wymiana wstawek żeliwnych na kompozytowe typu LL została wykonana w 7617 wagonach. Głównie są to wagony węglarki budowy normalnej i specjalnej rodzaju E i F oraz platformy budowy normalnej i specjalnej rodzaju K, R i S do obsługi kontraktów handlowych na terenie Europy Zachodniej.

W ramach projektu do końca 2021 roku pozostały do wymiany wstawki hamulcowe żeliwne na kompozytowe typu LL w 1648 wagonach.

Pierwotnie projekt przewidywał wymianę wstawek żeliwnych na kompozytowe typu LL w 10031 wagonach w latach 2018-2020. Zmiana sytuacji gospodarczej w transporcie kolejowym w 2019 roku oraz pojawienie się pandemii w 2020 roku spowodowanej przez wirus SARS-CoV-2 spowodowało, że PKP CARGO S.A. zawnioskowała do Agencji Wykonawczej ds. Innowacyjności i Sieci (INEA) o wydłużenie projektu o rok oraz ograniczenie liczby wagonów z 10031 na 9265. W IVQ 2020 roku PKP CARGO S.A. i INEA podpisały aneks do umowy o udzielnie dotacji wprowadzający zawnioskowane zmiany.

Podsumowanie realizacji projektu nr POIS.03.02.00-00-0049/18

W ramach realizacji projektu PKP CARGO S.A. wzbogaci swój park taborowy o 936 nowoczesnych wagonów platform do przewozów intermodalnych w trzech różnych konstrukcjach:

  • Seria Sgmmns

wagon 4-osiowy o długości ładunkowej 40`(40 stóp)  z układem trzpieni umożliwiającym przewóz kontenerów o długości 20`, 40` i 30`. Ładowność wagonu 70t (dwa kontenery 20`o masie 35 t.). Prędkość maksymalna 120 km/h.

  • Seria Sggrs(s)

wagon 6-osiowy przegubowy o łącznej długości ładunkowej 80` z układem trzpieni umożliwiającym przewóz kontenerów w konfiguracji 4 x 20`, 2 x 40` i 2 x 30`. Prędkość maksymalna 120 km/h.

  • Seria Sggmrs

wagon 6-osiowy przegubowy o łącznej długości ładunkowej 90` z układem trzpieni umożliwiającym przewóz kontenerów w konfiguracji 4 x 20`, 2 x 40`, 2 x 30`, 2 x 45`.

Do dnia 19 stycznia odebrano 748 wagonów z zakontraktowanych 936 szt. Wśród zakupionych wagonów znajduje się 468 platform sześcioosiowych serii Sggrs o długości ładunkowej 80`,80 platform sześcioosiowych serii Sggrmrs o długości ładunkowej 90`oraz 200 wagonów 4-osiowych (dedykowanych do najcięższych  kontenerów) serii Sgmmns o długości ładunkowej 40`, które istotnie wzbogaciły zasoby platform intermodalnych PKP CARGO S.A.

Dostawcą wagonów jest firma Tatravagónka a.s., która pomimo ograniczeń wywołanych pandemią Sars-Cov-2 realizuje kontrakt bez żadnych opóźnień. Z powodu pandemii kilka partii wagonów wymagało wdrożenia szczególnych procedur odbiorczych z powodu braku możliwości wyjazdu komisarzy odbiorczych do zakładu producenta znajdującego się w Popradzie na Słowacji. Wszystko odbywało się bez uszczerbku na jakości dostarczanych wagonów, które bezpośrednio po przyjeździe do Polski  i dokonaniu formalnych rejestracji w krajowym rejestrze NVR były kierowane do eksploatacji.

Nowe platformy intermodalne istotnie przyczyniają się do poprawy efektywności przewozów intermodalnych i wzmacniania pozycji konkurencyjnej Grupy PKP CARGO. Są to nowe konstrukcje fabrycznie dostosowane do wymagań TSI HAŁAS, więc w pierwszej kolejności kierowane są do przewożenia kontenerów  w relacjach  międzynarodowych, w tym głównie do obsługi potoków ładunków napływających do Europy poprzez Nowy Jedwabny Szlak.

Projekt finansowany ze środków unijnych w ramach Connecting Europe Facility – CEF

Wyłączną odpowiedzialność za treść publikacji ponosi jej autor. Unia Europejska nie odpowiada za ewentualne wykorzystanie informacji zawartych w takiej publikacji.