Platforma zakupowa

Lokomotywy wielosystemowe i wagony przeznaczone do przewozów intermodalnych

PKP CARGO S.A. zawarło 6 grudnia 2019 r. umowę na dostawę 220 wagonów platform do przewozów intermodalnych. Wagony dostarczy w latach 2021-2022 konsorcjum firm: Wagony Świdnica Sp. z o.o. i ASTRA RAIL Industries S.A.

Spółka PKP CARGO S.A., w celu umocnienia swojej pozycji konkurencyjnej w segmencie przewozów intermodalnych, w 2018 roku wnioskowała w trybie konkursowym – w ramach Działania 3.2 Rozwój transportu morskiego, śródlądowych dróg wodnych i połączeń multimodalnych, Oś priorytetowa III Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 – o pozyskanie dofinansowania do zakupu taboru kolejowego dedykowanego do przewozów intermodalnych.

W wyniku rozstrzygnięcia konkursu Spółka PKP CARGO S.A. otrzymała dofinansowanie w wysokości 50% wydatków kwalifikowanych na realizację projektu taborowego nr POIS.03.02.00-00-0045/18 „Lokomotywy wielosystemowe i wagony przeznaczone do przewozów intermodalnych”. Realizacja projektu zakupu wagonów platform oraz lokomotyw pozwoli na zwiększenie udziału transportu kontenerowego w ogólnych przewozach ładunków.

Wartość całkowita projektu: 243 499 798,99 zł

Wartość dofinasowania z Unii Europejskiej: 92 344 158,12 zł

Umowa podpisana z konsorcjum firm Wagony Świdnica Sp. z o.o. i ASTRA RAIL Industries S.A (z grupy Greenbrier) przewiduje dostarczenie PKP CARGO platform serii Sggrs o długości ładunkowej 80`. W umowie zapisano także harmonogram dostaw:

2021 rok – 130 sztuk

2022 rok – 90 sztuk

W ramach tego samego zadania PKP CARGO rozpisze przetarg na kupno pięciu lokomotyw wielosystemowych, które zostaną dostarczone w 2022 roku. Te pojazdy zapewnią możliwość pokonywania przez pociągi granic różnych państw w Europie bez konieczności wymiany lokomotyw, co skróci czas przejazdu.

 

Podsumowanie realizacji projektu nr POIS.03.02.00-00-0045/18 pn.: „Lokomotywy wielosystemowe i wagony przeznaczone do przewóz intermodalnych” (stan na dzień 20 lutego 2021 r.)

W ramach realizacji projektu PKP CARGO S.A. dokona zakupu:

  1. 5 nowych lokomotyw elektrycznych wielosystemowych dopuszczonych do eksploatacji na obszarze Polski, Niemiec, Austrii, Czech, Słowacji i Węgier.
  2. 220 nowych wagonów platform wagon serii Sggrs o konstrukcji 6-osiowej przegubowej o łącznej długości ładunkowej 80` z układem trzpieni umożliwiającym przewóz kontenerów w konfiguracji 4 x 20`, 2 x 40` i 2 x 30`. Prędkość maksymalna 120 km/h.

W marcu 2021 roku projekt wejdzie w fazę realizacji. Zgodnie z umową zawartą 6 grudnia 2019 r. z konsorcjum firm Wagony Świdnica sp. z o.o. oraz ASTRA RAIL Industries S.A., pierwsza partia 22 sztuk wagonów przewidziana jest do dostawy właśnie w marcu br. Zakończono czynności przygotowawcze do rozpoczęcia dostaw, tj. uzgodnienie dokumentacji i procedur odbiorczych. Z zakontraktowanych 220 wagonów, 130 zostanie dostarczone w 2021 roku, natomiast pozostałe 90 sztuk w 2022 roku.

Drugim, obok dostaw wagonów zadaniem w projekcie jest dostawa 5 nowych lokomotyw elektrycznych wielosystemowych. PKP CARGO z powodu braku ofert w pierwszym przetargu na zakup lokomotyw organizowanym w ubiegłym roku, uruchomiło kolejny przetarg w celu nabycia lokomotyw. Przetarg został ogłoszony 13 stycznia 2021 r. Aktualnie trwa okres przygotowania ofert i zadawania pytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia. Obserwujemy duże zainteresowanie przetargiem czołowych europejski producentów i liczymy na złożenie ofert gwarantujących dostawę lokomotyw w terminie przewidzianym w projekcie, czyli w 2022 roku.

44 wagony platformy serii Sggrs odebrała z końcem kwietnia Spółka PKP CARGO – to pierwsza partia pojazdów pozyskanych w ramach umowy podpisanej z konsorcjum firm Wagony Świdnica Sp. z o.o. i ASTRA RAIL Industries S.A (z grupy Greenbrier). Wszystkie wagony mają być dostarczone w tym i przyszłym roku.

W ramach realizacji projektu PKP CARGO S.A. dokonana zakupu:

  1. 5 nowych lokomotyw elektrycznych wielosystemowych dopuszczonych do eksploatacji na obszarze Polski, Niemiec, Austrii, Czech, Słowacji i Węgier.
  2. 220 nowych wagonów platform wagon serii Sggrs o konstrukcji 6-osiowej przegubowej o łącznej długości ładunkowej 80` z układem trzpieni umożliwiającym przewóz kontenerów w konfiguracji
    4 x 20`, 2 x 40` i 2 x 30`. Prędkość maksymalna 120 km/h.

Do dnia 19 stycznia 2022 r. zgodnie z umową zawartą w dniu 6 grudnia 2019 roku z konsorcjum firm Wagony Świdnica sp. z o.o. oraz ASTRA RAIL Industries S.A., zostało odebranych 130  wagonów z zakontraktowanych 220 szt. platform sześcioosiowych serii Sggrs o długości ładunkowej 80′. W grudniu 2021r. został podpisany z dostawcą aneks na zmianę harmonogramu dostaw wagonów w 2022r.  W okresie styczeń- kwiecień 2022 r. zostanie dostarczonych 90 szt. nowych wagonów, co będzie oznaczać zakończenie realizacji tej części projektu.

W przypadku zakupu pięciu nowych elektrycznych lokomotyw wielosystemowych trwa jeszcze postępowanie przetargowe. Komisja przetargowa powołania w celu przeprowadzenia postępowania i wyłonienia wykonawcy zadania, powinna zakończyć prace jeszcze w styczniu 2022 r. Podpisanie umowy dostawy lokomotyw będzie wymagało uzyskania zgód Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki.

www.pois.gov.pl

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko