Platforma zakupowa

Grupa PKP CARGO publikuje wyniki finansowe za trzy kwartały 2013 r.

Grupa PKP CARGO S.A. zanotowała po trzech kwartałach 2013 r. wyższą wartość pracy przewozowej oraz poprawę wskaźników operacyjnych przy niższych kosztach działalności operacyjnej, w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego. Na wysokość zysku netto po trzech kwartałach 2013 r. wpływ miało rozliczenie premii prywatyzacyjnej i uznaniowej o łącznej wartości brutto 208,8 mln dla pracowników w związku debiutem giełdowym spółki. Był to efekt jednorazowy, który nie będzie wpływał na wyniki PKP CARGO w przyszłości.

Przychody z działalności operacyjnej Grupy PKP CARGO S.A. po trzech kwartałach 2013 r. wyniosły 3 517,8 mln zł, czyli ok. 8,6% mniej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego, kiedy Grupa wypracowała 3 850,5 mln zł przychodów.

– Skorygowane koszty działalności operacyjnej w okresie trzech kwartałów 2013 r. spadły o ok. 7% do 3 292,1 ml zł z 3 540,7 mln zł w okresie trzech kwartałów 2012 r. Koszty działalności operacyjnej uwzględniające jednorazowe zdarzenia z tytułu świadczeń pracowniczych związanych z premią prywatyzacyjną oraz premią uznaniową o łącznej wartości 208,8 mln zł wyniosły 3 500,9 mln zł, co oznacza spadek o ok. 1,1%.

– Wynik EBITDA (zysk operacyjny powiększony o amortyzację) skorygowany o wpływ premii prywatyzacyjnej w okresie od I do III kwartału 2013 r. wyniósł 506,0 mln zł. Rok wcześniej w analogicznym okresie było to 627,5 mln zł.

– Zysk netto skorygowany o wpływ premii prywatyzacyjnej w okresie trzech kwartałów 2013 r. wyniósł 164,3 mln zł wobec 253,7 mln zł zysku w analogicznym okresie roku ubiegłego.

– W okresie trzech kwartałów 2013 r. Grupa PKP CARGO przetransportowała 83,7 miliona ton ładunków (-2,9% w stosunku do trzech kwartałów 2012 r.), a praca przewozowa wykonana wyniosła 22,2 miliarda tkm (+1,5% w stosunku do trzech kwartałów 2012 r.). W samym III kwartale 2013 r. Grupa przewiozła 30,8 miliona ton ładunków (+1,0% w stosunku do III kwartału 2012 r.), a praca przewozowa wyniosła 8,2 miliarda tkm (+6,4% w stosunku do III kwartału 2012 r.). Średnia odległości przewozów realizowanych w Grupie wzrosła w okresie trzech kwartałów 2013 r. do 265 km wobec 254 km w analogicznym okresie 2012 r.

– Poprawa wskaźników operacyjnych dzięki stale prowadzonej optymalizacji:

– Zwiększenie średniodobowego przebiegu lokomotywy z 246,6 km/dobę do 254,9 km/dobę;

– Zwiększenie średniego tonażu pociągu brutto na lokomotywę pracującą z 1361 ton do 1457 ton;

– Zwiększenie średniodobowego czasu pracy lokomotyw z 14,6 godz./dobę do 15,3 godz./dobę;

– Zwiększenie pracy przewozowej na zatrudnionego z 772,2 tys. tkm do 834,7 tys. tkm.

– W okresie trzech kwartałów 2013 r. udział Grupy PKP CARGO w polskim rynku kolejowych przewozów towarowych wyniósł 60% pod względem pracy przewozowej oraz 49% pod względem przewiezionej masy (wg danych UTK).

– Wyniki finansowe za trzy kwartały 2013 r. są zgodne z naszymi oczekiwaniami, które uwzględniały spowolnienie dynamiki rynku przewozów towarowych oraz efekt ujęcia w rachunku wyników kosztów realizacji Paktu Gwarancji Pracowniczych w wysokości 208,8 mln zł. Cały czas prowadzimy działania polegające na restrukturyzacji Grupy i zwiększaniu efektywności jej funkcjonowania, co przejawia się w obniżce jednostkowych kosztów działalności. Silna konkurencja rynkowa przy spowolnieniu dynamiki rynku spowodowała presję cenową na początku 2013 r., ale PKP CARGO niezmiennie utrzymuje pozycję zdecydowanego lidera rynku, co w średnim i długim terminie, kiedy koniunktura gospodarcza będzie się poprawiać, będzie wpływać pozytywnie na sytuację firmy dzięki istotnej dźwigni operacyjnej – mówi Łukasz Boroń, Prezes Zarządu PKP CARGO S.A

Przychody z działalności operacyjnej

W okresie trzech kwartałów 2013 r. Grupa PKP CARGO wypracowała 3 517,8 mln zł przychodów z działalności operacyjnej, tj. o ok. 8,6% mniej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego, kiedy to osiągnęły one 3 850,5 mln zł. Taki wynik był spowodowany spadkiem przychodów ze sprzedaży Grupy w przeliczeniu na 1 tkm[1], które wyniosły 0,15 zł w okresie trzech kwartałów 2013 r. wobec 0,17 zł w analogicznym okresie 2012 r. Spadek ten wynikał z bardzo dynamicznej konkurencji na rynku oraz zmiany struktury przewozów (wzrost przewozów eksportowych węgla kamiennego na długie odległości, które charakteryzują się niższym przychodem jednostkowym).

Spadek przychodów Grupy w przeliczeniu na 1 tkm został częściowo skompensowany wzrostem przychodów ze sprzedaży towarów i materiałów, które w okresie trzech kwartałów 2013 r. wzrosły o ok. 103% w stosunku do okresu trzech kwartałów 2012 r. tzn. do poziomu 140,9 mln zł. Powyższy wzrost wynikał przede wszystkim z transakcji sprzedaży materiałów, w tym węgla, materiałów budowlanych i innych pozycji przez Grupę.

Koszty z działalności operacyjnej

Koszty działalności operacyjnej w okresie trzech kwartałów 2013 r. spadły o ok. 1,1%, tzn. do 3 500,9 mln zł z 3 540,7 mln zł w analogicznym okresie roku ubiegłego.

Poza kosztami świadczeń pracowniczych, które wzrosły o ok. 19,1% w porównaniu do analogicznego okresu 2012 r. osiągając poziom 1 332,6 mln zł oraz wzrostem wartości sprzedanych towarów i materiałów o ok. 161,3% do poziomu 119,2 mln zł, w pozostałych pozycjach kosztów działalności operacyjnej odnotowano spadki. W porównaniu do analogicznego okresu 2012 r., w okresie trzech kwartałów 2013 r. koszty usług dostępu do linii zarządców infrastruktury były niższe o 28,3 mln zł, koszty amortyzacji i odpisów aktualizujących o 37,3 mln zł, a koszty zużycia surowców i materiałów o 27,4 mln zł.

EBITDA i zysk netto

Wynik EBITDA Grupy PKP CARGO w okresie od I do III kwartału 2013 r. spadł o ok. 52,6% do 297,2 mln zł z 627,5 mln zł w analogicznym okresie roku ubiegłego. Wpływ na wyniki w III kw. 2013 r. i tym samym w całym okresie trzech kwartałów 2013 r. miało ujęcie w kosztach świadczeń pracowniczych jednorazowych kosztów dotyczących premii prywatyzacyjnej oraz jednorazowej premii uznaniowej, w łącznej kwocie 208,8 mln zł. Wynik EBITDA skorygowany o wpływ zdarzeń jednorazowych, wyniósł 506,0 mln zł.

Marża EBITDA spadła z 16,3% za I-III kwartał 2012 r. do 8,4% (14,4% po korekcie o zdarzenia jednorazowe) za I-III kwartał roku bieżącego.

W okresie trzech kwartałów 2013 r. Grupa PKP Cargo odnotowała stratę netto na poziomie 4,8 mln zł wobec 253,7 mln zł zysku w analogicznym okresie roku ubiegłego. Wynik netto, skorygowany o wpływ zdarzeń jednorazowych, wyniósł 164,3 mln zł.

– Utrzymujemy ścisłą dyscyplinę kosztową w bardzo konkurencyjnym otoczeniu oraz trudnych warunkach makroekonomicznych. Potwierdzają to wyniki wypracowane po trzech kwartałach tego roku po wyłączeniu zdarzeń jednorazowych tj. kosztów świadczeń pracowniczych związanych z premiami: prywatyzacyjną i uznaniową. Warto zauważyć, że zdarzenia te mają mocno ograniczony wpływ na naszą pozycję gotówkową, która jest coraz lepsza. Potwierdza to już niemal 160 mln zł nadwyżki wolnych środków nad zadłużeniem – mówi Adam Purwin, Członek Zarządu ds. Finansowych PKP CARGO S.A. – Nie zamierzamy jednak na tym poprzestać. Jednym z naszych priorytetów będzie praca nad dalszą poprawą efektywności, do czego w kolejnych kwartałach pozytywnie przyczyni się m.in. obniżenie stawek za dostęp do infrastruktury kolejowej.

Nakłady inwestycyjne

Grupa PKP CARGO obniżyła nakłady inwestycyjne w okresie trzech kwartałów 2013 r. o 61,6% do 254,3 mln zł z 662,6 mln zł przed rokiem. Znaczący spadek wydatków inwestycyjnych jest skutkiem zakupu 228 wagonów w 2012 r. przez TRADE TRANS, spółkę zależną PKP CARGO oraz zakończenia z początkiem 2013 r. programu modernizacji ponad 100 lokomotyw spalinowych. Eksploatacyjnym efektem programu inwestycyjnego jest ograniczenie zużycia paliwa dzięki zwiększonemu wykorzystaniu zmodernizowanych lokomotyw spalinowych.

Wskaźnik zadłużenia finansowego netto do EBITDA (obliczony zgodnie z definicją podaną w skonsolidowanym raporcie kwartalnym za trzy kwartały 2013 roku) za okres trzech kwartałów 2013 r. osiągnął wielkość ujemną ze względu na nadwyżkę środków pieniężnych i ich ekwiwalentów oraz pozostałych krótkoterminowych aktywów finansowych nad zobowiązaniami finansowymi w wysokości 158,7 mln zł.

Najważniejsze dane operacyjne i wyniki finansowe

Praca przewozowa (mln tkm)

I-III kwartał 2013 r.

I-III kwartał 2012 r.

Zmiana (%)

III kw.2013

III kw.2012

Zmiana (%)

Paliwa stałe

10 007

8 207

22%

3 269

2 918

12%

z czego węgiel kamienny

8 930

7 160

25%

2 953

2 581

14%

Kruszywa i materiały budowlane

3 922

4 880

-20%

1 982

1 875

6%

Metale i rudy

3 146

2 950

7%

1 194

912

31%

Produkty chemiczne

1 265

1 639

-23%

429

552

-22%

Paliwa płynne

597

652

-8%

217

249

-13%

Drewno i płody rolne

1 192

1 240

-4%

451

455

-1%

Przewozy intermodalne

1 370

1 615

-15%

436

523

-17%

Pozostałe

667

664

1%

241

241

0%

Razem

22 166

21 847

1%

8 219

7 724

6%

 

Przewieziona masa (tys. ton)

I-III kwartał 2013 r.

I-III kwartał 2012 r.

Zmiana (%)

III kw.2013

III kw.2012

Zmiana (%)

Paliwa stałe

43 956

41 677

5%

14 763

14 637

1%

z czego węgiel kamienny

40 219

37 942

6%

13 632

13 356

2%

Kruszywa i materiały budowlane

14 101

16 882

-16%

7 055

6 637

6%

Metale i rudy

10 141

10 628

-5%

3 623

3 358

8%

Produkty chemiczne

4 417

5 142

-14%

1 458

1 666

-13%

Paliwa płynne

2 268

2 682

-15%

825

1 028

-20%

Drewno i płody rolne

3 107

3 234

-4%

1 159

1 155

0%

Przewozy intermodalne

3 607

3 812

-5%

1 201

1 293

-7%

Pozostałe

2 071

2 115

-2%

751

769

-2%

Razem

83 668

86 173

-3%

30 835

30 541

1%

 

Wyniki finansowe (w mln zł)

I-III kwartał 2013 r.

I-III kwartał 2012 r.

Zmiana (%)

III kwartał 2013 r.

III kwartał 2012 r.

Zmiana (%)

I-III kwartał 2013 r. (skorygo-wane)*

III kwartał 2013 r. (skorygo-wane)*

Przychody z działalności operacyjnej

3 517,8

3 850,5

-9%

1 226,5

1 327,1

-8%

3 517,8

1 226,5

EBIT

16,9

309,8

-95%

(109,4)

131,6

225,7

99,4

EBITDA

297,2

627,5

-53%

(15,1)

234,1

506,0

193,7

Zysk netto

(4,8)

253,7

(81,5)

117,1

164,3

87,6

 

* Wyniki finansowe odnotowane w III kwartale 2013 r., a co za tym idzie w całym okresie 9 miesięcy 2013 r. zostały obciążone ujęciem w pozycji świadczeń pracowniczych jednorazowych zdarzeń / kosztów wynikających z zawartego w dniu 22 sierpnia 2013 r. porozumienia kończące częściowo spór zbiorowy z dnia 10 czerwca 2013 r., a także podpisanego w dniu 2 września 2013 r. Paktu Gwarancji Pracowniczych. Łączne koszty z ww. tytułów zostały oszacowane na kwotę 208,8 mln zł, która obciążyła wynik na poziomie EBITDA. Wynik netto pogorszył się o 169,1 mln zł, ponieważ przedmiotowe obciążenia stanowić będą koszty uzyskania przychodów.

NINIEJSZY KOMUNIKAT ANI JEGO KOPIA NIE PODLEGA DYSTRYBUCJI BEZPOŚREDNIO CZY POŚREDNIO, W CAŁOŚCI LUB W CZĘŚCI, NA LUB DO TERYTORIUM STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, AUSTRALII, KANADY I JAPONII.

Niniejszy komunikat prasowy jest dokumentem wyłącznie promocyjnym w rozumieniu art. 53 ust.2 i nast., ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Prospekt emisyjny („Prospekt”) sporządzony w związku z ofertą i dopuszczeniem oraz wprowadzeniem akcji Spółki do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie oraz zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Spółce oraz o publicznej ofercie jej akcji w Polsce („Oferta”).

Niniejszy komunikat prasowy nie stanowi prospektu emisyjnego. Prospekt emisyjny Spółki został udostępniony na stronie internetowej Spółki (www.pkp-cargo.pl) i Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A. Oddział – Dom Maklerski PKO Banku Polskiego w Warszawie (www.dm.pkobp.pl).

Niniejszy komunikat prasowy nie stanowi oferty sprzedaży ani zaproszenia do złożenia oferty zakupu papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Papiery wartościowe nie mogą być oferowane ani sprzedawane na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki bez uprzedniej rejestracji lub zwolnienia od wymogu rejestracji. Spółka nie zamierza rejestrować żadnej części oferty w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Niniejszy komunikat prasowy ani żadna jego kopia nie może być przekazana lub w jakikolwiek sposób przesłana lub udostępniona na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki.

Rozpowszechnianie tych materiałów w niektórych państwach może być zabronione. Niedozwolona jest dystrybucja niniejszego dokumentu na terytorium Kanady, Japonii lub Australii. Informacje zawarte w załączonych materiałach nie stanowią oferty sprzedaży ani zaproszenia do złożenia oferty nabycia papierów wartościowych Spółki w Kanadzie, Japonii lub Australii.

 

[1] Obliczane jako iloraz łącznych przychodów ze sprzedaży Grupy i pracy przewozowej Grupy w Polsce