Platforma zakupowa

Dobry początek roku – dane finansowe Grupy PKP CARGO w pierwszym kwartale 2019 roku

Grupa PKP CARGO w pierwszym kwartale 2019 roku zanotowała rekordowe przychody operacyjne, wynik EBITDA i wynik netto wyższy aż o 49 proc. Tym samym potwierdziły się bardzo dobre szacunki wyników finansowych.

Po pierwszych trzech miesiącach 2019 roku Grupa PKP CARGO osiągnęła 1,27 mld zł przychodów operacyjnych, co oznacza wzrost o 4,4 proc. w stosunku do tego samego okresu 2018 roku (1,22 mld zł). Rekordowa (jeżeli chodzi o wyniki pierwszych kwartałów od 2013 roku) jest EBITDA, wskaźnik ten wyniósł 259 mln zł, co oznacza wzrost aż o 29 proc. w stosunku do wyniku osiągniętego w ub.r. (200 mln zł). Przy czym część tego wzrostu (31 mln zł) wynika ze zmian w księgowaniu wprowadzonych w tym roku przez przez Międzynarodowy Standard Sprawozdawczości Finansowej nr 16 (MSSF 16).

Zarówno przychody operacyjne, jak i wynik EBITDA, to najwyższe wartości za pierwszy kwartał osiągnięte przez Grupę od 2013 roku, czyli od momentu wejścia PKP CARGO S.A. na giełdę. W pierwszych trzech miesiącach br. zanotowano także znacząco wyższy wynik netto – aż o 49 proc. r/r (z 36 mln zł w 2018 roku do 53 mln zł w 2019). Utrzymana została, widoczna w tamtym roku, pozytywna relacja przychodów do kosztów: po trzech miesiącach 2019 roku koszty jednostkowe wzrosły o 7,9 proc. przy jednoczesnym wzroście przychodów jednostkowych aż o 9,9 proc.

– Wyniki za pierwszy kwartał pokazują, że jesteśmy spółką zarządzaną efektywnie, której wartość cały czas rośnie: poprawiliśmy znacznie wyniki finansowe, choć początek roku nie był dobrym okresem dla całego rynku kolejowych przewozów towarowych – podkreśla Czesław Warsewicz, prezes PKP CARGO S.A.

Grupa PKP CARGO w pierwszym kwartale 2019 roku przewiozła w sumie 28,6 mln ton towarów (-2,8 proc. r/r). Utrzymana została wysoka dynamika przewozów intermodalnych. To kluczowy dla PKP CARGO segment, co ujęto w Strategii Grupy PKP CARGO na lata 2019-20123.

– Przewozy intermodalne to jeden z kierunków rozwoju naszej organizacji, co przekłada się także na to, że znaczna część inwestycji taborowych, które już realizujemy albo będziemy prowadzić w przyszłości, dotyczy właśnie tego segmentu rynku – dodaje prezes Warsewicz.

Wyniki w poszczególnych segmentach rynku kształtowały się następująco:

Intermodal
Wysoka dynamika przewozów intermodalnych została utrzymana w pierwszym kwartale 2019 roku. Grupa PKP CARGO przewiozła w tym segmencie 2,4 mln ton towarów, co oznacza wzrost aż o 14,6 proc. w porównaniu z analogicznym okresem 2018 roku (2,1 mln ton).

Rynek kruszyw
W okresie styczeń-marzec 2019 roku Grupa PKP CARGO przewiozła 5,0 mln ton kruszyw i materiałów budowlanych (-9,8 proc. r/r).

Metale i rudy
W segmencie metale i rudy przewieziono 2,9 mln ton (-10,3 proc.).

Węgiel kamienny
Grupa PKP CARGO przewiozła w pierwszym kwartale 2019 roku porównywalną ilość węgla kamiennego jak w analogicznym okresie 2018 roku – 12,8 mln ton.