Platforma zakupowa

Dialog z Organizacjami Związkowymi w PKP CARGO S.A. w sprawie zawieszenia ZUZP

W dniu 20 czerwca 2024 r. Zarząd PKP CARGO S.A. prowadził dialog z Organizacjami Związkowymi w sprawie bieżących działań zmierzających do naprawy sytuacji w Spółce oraz w sprawie zawieszenia postanowień Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników Zatrudnionych przez Zakłady PKP CARGO Spółka Akcyjna (ZUZP).
Zarząd Spółki prowadzi działania w celu zapewnienia stabilności finansowej i dalszego rozwoju Spółki, a także prowadzi stały dialog ze stroną społeczną – w szczególności w zakresie ograniczenia kosztów i poprawy efektywności procesów. Równolegle z obszarem kosztów pracowniczych podejmowane są również inne działania mające na celu wygenerowanie oszczędności. W pierwszej połowie maja 2024 roku rozwiązano lub wypowiedziano umowy sponsoringowe, jak też poczyniono oszczędności w zakresie usług zewnętrznej pomocy prawnej. Kolejne działania są w toku przygotowań.

Zarząd PKP CARGO S.A z zadowoleniem przyjmuje złożone publicznie w dniu 18 czerwca 2024 roku zapewnienia organizacji związkowych dotyczące gotowości włączenia się przez nie do rozmów na temat rzeczywistej restrukturyzacji spółki. Naszym wspólnym celem powinno być utrzymanie jak największej liczby potrzebnych miejsc pracy oraz skuteczna naprawa PKP CARGO S.A we wszystkich obszarach działalności. Ustalenia, jakie udało się wypracować w ostatnich tygodniach w drodze rzeczywistego dialogu społecznego – tak prowadzonego w ramach bezpośrednich spotkań, jak też na posiedzeniu Sejmowej Podkomisji ds. transportu kolejowego – są korzystne dla pracowników PKP CARGO S.A. Przykładowo to zasady tzw. nieświadczenia pracy. Wierzymy, że będzie to możliwe do powtórzenia także w innych obszarach – podkreśla p.o. Prezesa Zarządu PKP CARGO S.A. dr Marcin Wojewódka.

Dr Marcin Wojewódka, p.o. Prezesa Zarządu PKP CARGO S.A.

Warto zwrócić uwagę, że wprowadzenie nieświadczenia pracy zostało przyjęte po przeprowadzeniu dialogu ze stroną społeczną – wszystkie 12 związków zawodowych, będących sygnatariuszami ZUZP (Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy), zostało zaproszonych do złożenia swoich propozycji w tym obszarze. Większość przekazanych propozycji, które Zarząd otrzymał od strony społecznej w ramach kwestii wdrożenia nieświadczenia pracy, zostało uwzględnionych w uchwale podjętej przez Zarząd. Dlatego cały czas prowadzimy konstruktywny dialog z Organizacjami Związkowymi

Martyna Gileta, Dyrektorka Biura Zarządzania Zasobami Ludzkimi w PKP CARGO S.A.

Zarząd Spółki zaprosił partnerów społecznych do dialogu na temat możliwości zawieszenia postanowień ZUZP w biegnącym  okresie jego wypowiedzenia wyrażając nadzieję, że Organizacje Związkowe włączą się w naprawę PKP CARGO S.A., która została zapoczątkowana. Celem nowego Zarządu jest #MakeCargoGreatAgain, a w rzeczywistej współpracy z partnerami społecznymi będzie można w dużo lepszy sposób zmierzyć się z czekającymi bardzo trudnymi wyzwaniami. Wspólne wypracowanie zasad zawieszenia postanowień ZUZP może być kluczowe dla wszystkich pracowników. Organizacje Związkowe muszą być realnie zaangażowane w poczuciu odpowiedzialności za naprawę Spółki PKP CARGO S.A.

Udział Grupy PKP CARGO – narodowego lidera towarowych przewozów kolejowych w roku 2012 według masy przewiezionych ładunków wynosił 50,4%, a według pracy przewozowej 60,2%, podczas gdy w roku 2023 spadł do poziomu 33,1% wg masy i 33,9% wg pracy przewozowej. W celu wyjścia z obecnej trudnej sytuacji muszą zostać podjęte konkretne działania wieloobszarowe, które w perspektywie pozwolą wrócić na dobry biznesowy tor potentata narodowego i międzynarodowego na rynku kolejowych przewozów towarowych, jakim jest Grupa PKP CARGO.