Platforma zakupowa

Decyzja Zarządu PKP CARGO o nie dokonywaniu wzrostu wynagrodzeń

Zarząd PKP CARGO S.A. podjął decyzję w zakresie nie dokonywania wzrostu wynagrodzeń, o którym mowa w §5 „Paktu Gwarancji Pracowniczych – Umowy dotyczącej Gwarancji Pracowniczych i Socjalnych dla pracowników zatrudnionych przez Zakłady PKP CARGO S.A. oraz dla pracowników zatrudnionych przez Spółki Grupy PKP CARGO zawartej 2 września 2013 r.”

Decyzja jest wynikiem trudnej sytuacji finansowej Spółki. W poczuciu odpowiedzialności za dalsze losy i rozwój Grupy PKP CARGO Zarząd działa odpowiedzialnie i nie może podejmować decyzji oraz inicjować działań, które stałyby w sprzeczności z długoterminowym interesem Pracowników oraz Spółki, niwecząc tym samym efekt przygotowywanych i sukcesywnie wdrażanych działań naprawczych

Dr Marcin Wojewódka p.o. Prezes Zarządu PKP CARGO S.A.

W Pakcie Gwarancji Pracowniczych strony w sposób odpowiedzialny przyjęły założenie, zgodnie z którym wzrost wynagrodzeń uzależniony jest od wyniku i sytuacji finansowej Spółki. W obecnym czasie jest ona szczególnie trudna, a bez podjęcia konkretnych i skutecznych działań optymalizacyjnych niemożliwa do poprawy.

Zarząd Spółki prowadzi działania w celu zapewnienia stabilności finansowej i dalszego rozwoju Spółki, a także prowadzi stały dialog ze stroną społeczną – w szczególności w zakresie ograniczenie kosztów i poprawy efektywności procesów. Równolegle z obszarem kosztów pracowniczych podejmowane są również inne działania mające na celu wygenerowanie oszczędności. W zeszłym tygodniu wypowiedziano umowy sponsoringowe, a w najbliższych dniach zostaną przekazane informacje o kolejnych decyzjach nowego zarządu PKP Cargo S.A.

Udział Grupy PKP CARGO – narodowego lidera towarowych przewozów kolejowych w roku 2012 według masy przewiezionych ładunków wynosił 50,4%, a według pracy 60,2%, podczas gdy w roku 2023 spadł do poziomu 33,1% wg masy i 33,9% wg pracy przewozowej. W celu wyjścia z obecnej trudnej sytuacji muszą zostać podjęte konkretne działania wieloobszarowe, które w perspektywie pozwolą wrócić na dobry biznesowy tor potentata narodowego i międzynarodowego na rynku kolejowych przewozów towarowych jakim jest Grupa PKP CARGO.