Platforma zakupowa

Decyzja Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. w sprawie nieświadczenia pracy przez członków Zarządu

W związku z uchwałą Zarządu PKP CARGO S.A. w sprawie wdrożenia od dnia 1 czerwca 2024 roku w Spółce tzw. nieświadczenia pracy w Spółce, solidaryzując się z pracownikami i wsłuchując się w głosy podnoszone przez przedstawicieli związków zawodowych, Zarząd zwrócił się pod koniec maja do Rady Nadzorczej o wyznaczenie osoby z Zarządu Spółki, która będzie delegowana na nieświadczenie pracy. Zarząd wyraził także nadzieję, że podobny apel skierują związki zawodowe do swoich działaczy zwolnionych z obowiązku świadczenia pracy.
Niestety Rada Nadzorca nie wyraziła zgody na propozycję Zarządu, uzasadniając swoją decyzję w piśmie z dnia 5 czerwca 2024 roku – decyzja byłaby niezgodna z przepisami prawa powszechnie obowiązującego.

Konsekwentnie wdrażamy działania oszczędnościowe. Niestety, nowy Zarząd stoi przed wyzwaniami braku wystarczającego zapotrzebowania na naszą pracę przewozową, wysokich stałych kosztów, przerostów zatrudnienia i nadmiaru taboru, który jest nieużywany. Nieświadczenie pracy to jedno z nielicznych narzędzi pozwalające pracodawcy na szybkie osiągniecie wymiernych oszczędności finansowych, bez zwalniania pracowników, czyli z utrzymaniem wszystkich potrzebnych miejsc pracy. Skierowanie pracowników na nieświadczenie pracy – to jest jedyna jednostronna możliwość po stronie pracodawcy osiągnięcia oszczędności w tym niezwykle sensytywnym obszarze. W pełni rozumiem dotkliwość tego działania dla naszych pracowników, ale ono musi niestety nastąpić. Naszym celem jest ochrona jak największej liczby potrzebnych miejsc pracy w PKP CARGO S.A., a to osiągniemy między innymi właśnie redukując czasowo koszty pracy.

Dr Marcin Wojewódka - p.o. Prezesa Zarządu PKP CARGO S.A.

W dniu 27 maja 2024 roku Zarząd PKP CARGO S.A. podjął uchwałę w sprawie wdrożenia od dnia 1 czerwca 2024 roku w Spółce tzw. nieświadczenia pracy w Spółce. Celem powyższego jest realizacja programu naprawczego, który ma uratować i odbudować pozycję Spółki. Rozwiązanie w postaci tzw., nieświadczenia pracy było już wcześniej stosowane w PKP CARGO S.A. w latach 2008-2015, a jego główną zaletą jest utrzymanie istnienia miejsc pracy Pracowników, przy jednoczesnym uzyskaniu istotnych oszczędności wpływających pozytywnie na możliwość dalszego prowadzenia działalności przez Spółkę.

Wprowadzenie nieświadczenia pracy zostało przyjęte po przeprowadzeniu dialogu ze stroną społeczną – wszystkie 12 związków zawodowych, będących sygnatariuszami ZUZP (Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy), zostało zaproszonych do złożenia swoich propozycji w tym obszarze. Większość przekazanych propozycji, które Zarząd otrzymał od strony społecznej w ramach kwestii wdrożenia nieświadczenia pracy, zostało uwzględnionych w uchwale podjętej przez Zarząd.

W związku z działaniami naprawczymi Zarząd w dniu 15.maja 2024 roku wypowiedział Umowę dotyczącą Gwarancji Pracowniczych i Socjalnych dla pracowników zatrudnionych przez Zakłady PKP Cargo S.A. oraz dla pracowników zatrudnionych przez Spółki Grupy PKP Cargo („Pakt Gwarancji Pracowniczych”), zawartą w dniu 2 września 2013 r. w Warszawie pomiędzy Spółką oraz PKP S.A. z siedzibą w Warszawie a Organizacjami Związkowymi. Powyższa umowa ulegnie rozwiązaniu 17 sierpnia br.

Ponadto Zarząd PKP CARGO S.A. przedłożył stronie społecznej propozycję zawarcia porozumienia o rozwiązaniu Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników Zatrudnionych przez Zakłady PKP CARGO S.A. (ZUZP) na podstawie postanowień § 90 ust. 1 pkt. 1 ZUZP oraz propozycję rozwiązania Porozumienia w sprawie wzajemnych zobowiązań stron Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników Zatrudnionych przez Zakłady PKP CARGO S.A. zawartego w dniu 14 lutego 2005 r. (tzw. Porozumienie Walentynkowe). Podstawę prawną takiego działania stanowi § 38 ust. 1 Porozumienia Walentynkowego. Propozycja obejmuje rozwiązanie Układu i Porozumienia z dniem 31 grudnia 2024 roku. Oczekiwaniem Pracodawcy jest ustosunkowanie się do powyższych propozycji przez Partnerów Społecznych do dnia 10 czerwca 2024 roku.

Zarząd Spółki prowadzi działania w celu zapewnienia stabilności finansowej i dalszego rozwoju Spółki, a także prowadzi stały dialog ze stroną społeczną – w szczególności w zakresie ograniczenia kosztów i poprawy efektywności procesów. Równolegle z obszarem kosztów pracowniczych podejmowane są również inne działania mające na celu wygenerowanie oszczędności. W pierwszej połowie maja 2024 roku rozwiązano lub wypowiedziano umowy sponsoringowe, jak też poczyniono oszczędności w zakresie usług zewnętrznej pomocy prawnej. Kolejne działania są w toku przegotowań.

Udział Grupy PKP CARGO – narodowego lidera towarowych przewozów kolejowych w roku 2012 według masy przewiezionych ładunków wynosił 50,4%, a według pracy 60,2%, podczas gdy w roku 2023 spadł do poziomu 33,1% wg masy i 33,9% wg pracy przewozowej. W celu wyjścia z obecnej trudnej sytuacji muszą zostać podjęte konkretne działania wieloobszarowe, które w perspektywie pozwolą wrócić na dobry biznesowy tor potentata narodowego i międzynarodowego na rynku kolejowych przewozów towarowych, jakim jest Grupa PKP CARGO.