Platforma zakupowa

Dalszy wzrost przewozów i stabilne udziały rynkowe Grupy PKP CARGO w grudniu 2017 roku – dane GUS

Grupa PKP CARGO w grudniu 2017 roku uzyskała 51,31 proc. udziału w rynku pod względem pracy przewozowej i 44,54 proc. pod względem masy towarowej – wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego. W tym samym okresie Grupa przewiozła o 1,9 proc. więcej ładunków i wykonała pracę przewozową o 7,6 proc. większą niż w grudniu 2016 roku.

W porównaniu do wyników z grudnia 2016 roku, w analogicznym okresie 2017 roku Grupa PKP CARGO zwiększyła przewozy m.in. kamienia, paliw, rud, towarów z grupy inne artykuły chemiczne i z grupy „pozostałe ładunki” oraz buraków cukrowych.

Na wzrost przewozów kamienia miało wpływ m.in. pozyskanie transportów od konkurencyjnego przewoźnika, rozpoczęcie świadczenia przewozów na rzecz nowego klienta oraz na potrzeby budowy dróg w kraju, a także w związku z modernizacją linii kolejowych.

Większe przewozy paliw były możliwe m.in. za sprawą przewozów z jednej z baz paliw w kraju oraz w imporcie lądowym ze Wschodu do terminali/baz paliw w związku ze zwiększonym zapotrzebowaniem na paliwa po zmianach legislacyjnych likwidujących szarą strefę oraz w związku z przekazaniem przewozów w jednej z relacji krajowych przez czołowego producenta paliw ze względu na remont jednej z ważnych linii kolejowych (brak możliwości realizacji przez własnego przewoźnika).

Zwiększone przewozy rudbyły efektem m.in. realizacji większych przewozów rudy żelaza do jednej z hut na południu kraju (w tranzycie z jednego z portów) i do innej z hut na południu Polski (w imporcie ze Wschodu).

Wzrost przewozów innych artykułów chemicznych nastąpił m.in. wskutek zwiększonych przewozów gazów w imporcie ze Wschodu.

Na wzrost przewozów towarów z grupy „pozostałe ładunki” miała wpływ m.in. realizacja przewozów artykułów z betonu (np. podkłady kolejowe) oraz gliny.

Zwiększone przewozy buraków cukrowych były m.in. wynikiem realizacji kontraktu dla czołowego producenta cukru.

W porównaniu do listopada 2017 roku, w grudniu ub. roku wzrosły przewozy m.in. innych artykułów chemicznych, paliw, intermodalne i metali.

Po 12. miesiącach 2017 roku udział rynkowy Grupy PKP CARGO w porównaniu do analogicznego okresu 2016 roku w ujęciu masy towarowej wzrósł z 44,11 proc. do 44,87 proc. (+0,76 p.p.), a w ujęciu pracy przewozowej zwiększył się z 51,53 proc. do 51,69 proc. (+0,16 p.p.).

Grudzień 2017 roku był kolejnym miesiącem, w którym Grupa PKP CARGO uzyskała dobre wyniki przewozowe. Przewiozła 8,94 mln ton towarów, czyli o 1,9 proc. więcej niż w grudniu 2016 roku. Wykonana przez Grupę w grudniu 2017 roku praca przewozowa wyniosła 2,39 mld tkm, tj. o 7,6 proc. więcej niż w grudniu 2016 roku.

Przewozy Grupy PKP CARGO w ujęciu masy w trakcie 12. miesięcy 2017 roku były o 9,4 proc. większe, a praca przewozowa o 8,5 proc. większa niż w analogicznym okresie 2016 roku. Udziały Grupy we wzroście rynku w okresie od stycznia do grudnia 2017 roku wynosiły odpowiednio 54,9 proc. i 53,7 proc.

Warto podkreślić, że wolumeny przewozów uzyskane przez Grupę PKP CARGO po 12. miesiącach 2017 roku przekroczyły także wolumeny z tego samego okresu 2015 roku.