Platforma zakupowa

Dalsze wzrosty w przewozach i udziałach rynkowych Grupy PKP CARGO w sierpniu 2017 roku – dane GUS

Grupa PKP CARGO w sierpniu 2017 roku uzyskała 51,01 proc. udziału w rynku pod względem pracy przewozowej i 44,84 proc. pod względem masy towarowej – wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego. W tym samym okresie Grupa przewiozła o 12,0 proc. więcej ładunków i wykonała pracę przewozową o 7,5 proc. większą niż w sierpniu 2016 roku.

W porównaniu do wyników z sierpnia 2016 roku, w tym samym okresie 2017 roku Grupa PKP CARGO zwiększyła przewozy m.in. kamienia, paliw, kontenerów, metali,  towarów z grupy pozostałe ładunki oraz innych art. chemicznych.

Wzrost przewozów kamienia był wynikiem m.in. pozyskania transportów od konkurencyjnego przewoźnika, zwiększonego zapotrzebowania odbiorców na przewozy kruszyw do betoniarni i wytwórni mas bitumicznych oraz realizacji przewozów na potrzeby budowy kilkunastu odcinków dróg i obwodnic.

Zwiększone przewozy paliw były efektem m.in. zwiększonych transportów z jednej z baz paliw w kraju oraz w imporcie lądowym ze Wschodu do terminali/baz paliw w związku ze zwiększonym zapotrzebowaniem na paliwa po zmianach legislacyjnych likwidujących szarą strefę w gospodarce, a także zwiększonych przewozów dla jednego z przewoźników z branży paliw ze względu na brak możliwości realizacji przez tego przewoźnika przewozów własnymi zasobami.

Większe przewozy kontenerów uzyskano za sprawą m.in. zwiększonych transportów z portów morskich i w odwrotnym kierunku, większych przewozów w tranzycie w kierunku wschód-zachód (rozwój przewozów z/do Chin) oraz realizacji zwiększonych przewozów samochodów w tranzycie.

Wzrost przewozów metali był możliwy dzięki m.in. większym przewozom z jednej z hut na południu kraju do odbiorcy na Zachodzie oraz z innej z hut na południu kraju przez porty morskie, wskutek zwiększonego zapotrzebowania odbiorców.

Na wzrost przewozówtowarów z grupy „pozostałe ładunki“ miały wpływ m.in. pozyskanie przewozów samochodów z/do jednego z krajów na południu Europy oraz realizacja przewozów artykułów z betonu (np. podkłady kolejowe).

Za większe przewozy innych art. chemicznych odpowiadają zwiększone przewozy gazów w imporcie ze Wschodu

W porównaniu do lipca 2017 roku, w sierpniu bieżącego roku wzrosły przewozy m.in. węgla kamiennego, metali, koksu i kontenerów.

Po 8. miesiącach 2017 roku udział rynkowy Grupy PKP CARGO w porównaniu do analogicznego okresu ub. roku w ujęciu masy towarowej wzrósł z 43,62 proc. do 45,19 proc. (+1,57 p.p.), a w ujęciu pracy przewozowej zwiększył się z 51,21 proc. do 52,29 proc. (+1,08 p.p.). Udział rynkowy Grupy PKP CARGO w sierpniu br. w porównaniu do sierpnia 2016 roku w ujęciu masy towarowej wzrósł z 43,77 proc. do 44,84 proc. (+1,08 p.p.), a w ujęciu pracy przewozowej zmniejszył się z 51,74 proc. do 51,01 proc. (-0,73 p.p.).

Sierpień br. był kolejnym miesiącem, w którym Grupa PKP CARGO uzyskała dobre wyniki przewozowe. Przewiozła 9,4 mln ton towarów, czyli o 12,0 proc. więcej niż w sierpniu 2016 roku. Miała przy tym wysoki, bo wynoszący 56 proc. udział we wzroście całego rynku w ujęciu masy towarowej w sierpniu 2017 roku. Wykonana przez Grupę w sierpniu 2017 roku praca przewozowa wyniosła 2,43 mld tkm, o 7,5 proc. więcej niż w sierpniu 2016 roku.

Przewozy Grupy PKP CARGO w ujęciu masy po 8. miesiącach 2017 roku były o 13,3 proc. większe, a praca przewozowa o 10,7 proc. większa niż po analogicznym okresie 2016 roku. Udziały Grupy we wzroście rynku w okresie od stycznia do sierpnia 2017 wynosiły odpowiednio 62 proc. i 65 proc.

Wolumeny przewozów uzyskane przez Grupę PKP CARGO po 8. miesiącach 2017 roku przewyższają także wolumeny z tego samego okresu 2015 roku, o 1,8 proc. w masie towarowej i 1,5 proc. w pracy przewozowej, co w kolejnym już miesiącu zbliżyło Grupę do udziałów w rynku sprzed dwóch lat.