Platforma zakupowa

200 mln zł kredytu dla PKP CARGO z Europejskiego Banku Inwestycyjnego

PKP CARGO podpisało umowę z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym na udzielenie kredytu w wysokości do 200 mln zł. Pozyskane środki PKP CARGO przeznaczy na inwestycje taborowe.

PKP CARGO ma do wykorzystania do 200 mln zł kredytu, który spółka może wykorzystać w terminie do 24 miesięcy od daty zawarcia umowy. Zgodnie z polityką banku kwota kredytu nie może przekroczyć 50 % wartości zrealizowanych projektów.

– Kredyty przyznawane przez Europejski Bank Inwestycyjny to bardzo korzystna forma finansowania dla instytucji oraz firm nie tylko w branży kolejowej. Naszym zdaniem, pozyskujemy środki na bardzo dobrych warunkach – mówi Adam Purwin, członek zarządu ds. finansowych, pełniący funkcję prezesa PKP CARGO. – Na uwagę zasługuje fakt, że jest to pierwszy kredyt w historii polskiej kolei, przyznany bez zabezpieczeń Skarbu Państwa, bądź gwarancji bankowych, co stawia nas na pozycji wiarygodnego partnera biznesowego i potwierdza naszą bardzo sytuację finansową – dodaje.

PKP CARGO, podobnie jak w latach ubiegłych, konsekwentnie realizuje politykę wymiany swojego taboru sukcesywnie zwiększając nakłady inwestycyjne na ten obszar swojej działalności.

W 2010 r. Spółka wydała na tabor kolejowy 452,1 mln zł, głównie na modernizację 43 lokomotyw i napraw lokomotyw oraz zakup 250 wagonów w ramach leasingu finansowego i napraw wagonów; w 2011 r. Spółka wydała na tabor kolejowy 577,4 mln zł, przede wszystkim na modernizację 81 lokomotyw oraz naprawy lokomotyw i nabycie 422 wagonów i napraw wagonów, a w 2012 r. było to 593,4 mln zł, z czego nakłady kapitałowe na tabor kolejowy w tym roku były przeznaczone głównie na nabycie lokomotyw (15,7 mln), modernizację 115 lokomotyw i napraw lokomotyw oraz nabycie 80 wagonów i napraw wagonów.

– Tabor Spółki jest sukcesywnie modernizowany, jest to tańsze szczególnie w przypadku lokomotyw, gdzie modernizacja kosztować może czterokrotnie mniej niż zakup nowego pojazdu (w zależności od modelu), wydłuża życie lokomotywy o minimum kolejne 20 lat, jak również obniża koszty eksploatacji – wyjaśnia Adam Purwin.

Średni wiek taboru, czy to lokomotyw, czy wagonów, nie odbiega od standardów w Polsce i za granicą.

Według danych z 30 czerwca 2013 r. PKP CARGO z uwzględnieniem taboru pochodzącego ze spółek zależnych, dysponuje 2459 lokomotywami oraz 63 488 wagonami.

NINIEJSZY KOMUNIKAT ANI JEGO KOPIA NIE PODLEGA DYSTRYBUCJI BEZPOŚREDNIO CZY POŚREDNIO, W CAŁOŚCI LUB W CZĘŚCI, NA LUB DO TERYTORIUM STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, AUSTRALII, KANADY I JAPONII.

Niniejszy komunikat prasowy jest dokumentem wyłącznie promocyjnym w rozumieniu art. 53 ust.2 i nast., ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Prospekt emisyjny („Prospekt”) sporządzony w związku z ofertą i dopuszczeniem oraz wprowadzeniem akcji Spółki do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie oraz zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Spółce oraz o publicznej ofercie jej akcji w Polsce („Oferta”).

Niniejszy komunikat prasowy nie stanowi prospektu emisyjnego. Oferta sprzedaży papierów wartościowych zostanie złożona i każdy inwestor powinien podjąć decyzję o inwestycji wyłącznie na podstawie informacji zawartych w prospekcie emisyjnym Spółki. Prospekt emisyjny Spółki został udostępniony na stronie internetowej Spółki (www.pkp-cargo.pl) i Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A. Oddział – Dom Maklerski PKO Banku Polskiego w Warszawie (www.dm.pkobp.pl).

Niniejszy komunikat prasowy nie stanowi oferty sprzedaży ani zaproszenia do złożenia oferty zakupu papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Papiery wartościowe nie mogą być oferowane ani sprzedawane na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki bez uprzedniej rejestracji lub zwolnienia od wymogu rejestracji. Spółka nie zamierza rejestrować żadnej części oferty w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Niniejszy komunikat prasowy ani żadna jego kopia nie może być przekazana lub w jakikolwiek sposób przesłana lub udostępniona na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki.

Rozpowszechnianie tych materiałów w niektórych państwach może być zabronione. Niedozwolona jest dystrybucja niniejszego dokumentu na terytorium Kanady, Japonii lub Australii. Informacje zawarte w załączonych materiałach nie stanowią oferty sprzedaży ani zaproszenia do złożenia oferty nabycia papierów wartościowych Spółki w Kanadzie, Japonii lub Australii.