Menu

Raport bieżący nr 51/2016 z dnia 26 września 2016 roku (g. 20:10) - Wyniki testu na utratę wartości rzeczowych aktywów trwałych należących do Grupy Kapitałowej AWT

MENU

Podstawa prawna (wybierana w ESPI):

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

 

Zarząd Spółki („Spółka”) informuje, iż z uwagi na złożony 3 maja 2016 roku wniosek o niewypłacalność  OKD a.s. („OKD”) zostały przeprowadzone testy na utratę wartości aktywów Grupy AWT na dzień 30 czerwca 2016 roku oraz dokonano oceny realizowalności należności od OKD.  W wyniku przeprowadzonych prac, Zarząd Spółki uchwałą z dnia 26 września 2016 roku postanowił ująć w Śródrocznym Skróconym Skonsolidowanym Sprawozdaniu Finansowym Grupy PKP CARGO sporządzonym za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2016 roku:

 

 - odpisy z tytułu trwałej utraty wartości aktywów Grupy AWT w kwocie 35 milionów złotych

- odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług w kwocie 63 milionów złotych

 

Szczegółowe informacje zostaną przedstawione w rozszerzonym skonsolidowanym raporcie za I półrocze 2016 roku Grupy Kapitałowej PKP CARGO.

 

 Podstawa prawna szczegółowa:

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

 

 

 

Użytkowanie serwisu oznacza zgodę na wykorzystanie plików cookies. Szczegółowe informacje w Polityce prywatności

zgadzam się