Menu

Raport bieżący nr 13/2022 z dnia 13 kwietnia 2022 roku - Zmiany w składzie Zarządu PKP CARGO S.A. (godz. 15:59)

MENU

Zarząd PKP CARGO S.A. ("Spółka”) informuje, że Rada Nadzorcza Spółki, w wyniku przeprowadzonego postępowania kwalifikacyjnego podjęła w dniu 13 kwietnia 2022 roku:

1)uchwałę nr 33/VII/2022 o powołaniu w skład Zarządu PKP CARGO S.A. Pana Dariusza Seligi, powierzając mu funkcję Prezesa Zarządu ze skutkiem od dnia 13 kwietnia 2022 roku;

2)uchwałę nr 35/VII/2022 o powołaniu w skład Zarządu PKP CARGO S.A. Pana Zenona Kozendry, powierzając mu funkcję Członka Zarządu - Przedstawiciela Pracowników PKP CARGO S.A. na kolejną kadencję.

 

Zgodnie ze złożonymi oświadczeniami zarówno Pan Dariusz Seliga jak i Pan Zenon Kozendra nie prowadzą działalności konkurencyjnej wobec Spółki, nie uczestniczą w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej, nie uczestniczą w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu oraz żaden z nich nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.

Informacje o wykształceniu, kwalifikacjach i przebiegu pracy zawodowej nowo powołanego Prezesa Zarządu oraz Członka Zarządu -  Przedstawiciela Pracowników stanowią załączniki do niniejszego raportu.

 

Obecnie skład Zarządu Spółki przedstawia się następująco:

 

1) Pan Dariusz Seliga – Prezes Zarządu,

2) Pan Marek Olkiewicz – Członek Zarządu ds. Operacyjnych,

3) Pan Zenon Kozendra – Członek Zarządu Przedstawiciel Pracowników.

 

Podstawa prawna:

par. 5 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2014 r, poz. 133 z późn. zm.).

Wykorzystujemy pliki cookies w celu prawidłowego działania strony oraz stosujemy linki do funkcji (stron) społecznościowych. Szczegóły zostały umieszczone w Polityce Plików Cookies. Czy zgadzasz się na wykorzystywanie plików cookies? Dowiedz się więcej.

zgadzam się