Menu

Raport bieżący nr 8/2019 z dnia 12 lutego 2019 roku - Rejestracja zmian w Statucie PKP CARGO S.A.

MENU

Podstawa prawna (wybierana w ESPI):

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

 

 

Zarząd Spółki PKP CARGO S.A. („Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 3/2019 z dnia 16 stycznia 2019 r., niniejszym informuje, iż Spółka otrzymała postanowienie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie o dokonaniu wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego zmian w Statucie Spółki uchwalonych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PKP CARGO S.A., które odbyło się 16 stycznia 2019 r.

 

Zmiany te zostały przyjęte uchwałami nr 2/2019, 3/2019, 4/2019, 6/2019, 8/2019, 11/2019, 13/2019.

 

W treści postanowienia nie została zawarta zmiana przyjęta uchwałą nr 3/2019 w §3, a dotycząca nadania nowego brzmienia § 26 ust. 2 pkt 6 Statutu. Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż nie otrzymał od Sądu odmowy rejestracji ww. zmiany. Spółka jest w trakcie wyjaśniania zaistniałej sytuacji.

 

Treść zmienionych oraz nowych postanowień Statutu stanowi załącznik do niniejszego raportu.

 

Zgodnie z otrzymanym postanowieniem, ww. wpis został dokonany z datą 6 lutego 2019 r.

 

 

Podstawa prawna:

§ 5 pkt. 1 Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez Emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tekst jednolity z 2018 r. Dz. U. 2018 r., poz. 757).

 

Użytkowanie serwisu oznacza zgodę na wykorzystanie plików cookies. Szczegółowe informacje w Polityce prywatności

zgadzam się