Menu

Raport bieżący nr 7/2020 z dnia 07 maja 2020 roku - Porozumienie pomiędzy PKP CARGO S.A. a Organizacjami Związkowymi (godz. 22:48)

MENU

Zarząd Spółki PKP CARGO S.A. („Spółka”, “PKP CARGO”) informuje, że w dniu 7 maja 2020 r. Spółka podpisała ramowe porozumienie pomiędzy PKP CARGO a Organizacjami Związkowymi działającymi w Spółce („Ramowe Porozumienie”), („Strony”).

 

Ramowe Porozumienie będzie stanowić podstawę do zawarcia odrębnych porozumień pomiędzy Pracodawcami (w rozumieniu przepisów prawa pracy i Regulaminu Organizacyjnego Spółki są nimi Centrala Spółki oraz 7 Zakładów Spółki) i reprezentatywnymi organizacjami związkowymi, uprawnionymi na podstawie art. 15g Ustawy Antykryzysowej, obowiązujących w okresie od dnia 1 czerwca 2020 r. do dnia 31 sierpnia 2020 r., tj. przez 3 miesiące.

 

W następstwie zaistnienia światowej pandemii COVID-19, mając na uwadze ochronę miejsc pracy oraz szczególną sytuację związaną z epidemią i jej wpływem na wyniki Spółki, Strony porozumiały się w zakresie wyrażenia zgody na obniżenie wymiaru czasu pracy pracowników PKP CARGO o 10%, nie więcej niż do 0,5 etatu. Jednocześnie pracownikom objętym obniżonym wymiarem czasu pracy będzie przysługiwało wynagrodzenie obniżone proporcjonalnie do obniżonego wymiaru czasu pracy, przy czym nie będzie mogło być ono niższe niż minimalne wynagrodzenie za pracę ustalane na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.

 

Intencją PKP CARGO jest zawarcie odrębnych porozumień z reprezentatywnymi organizacjami związkowymi uprawnionymi na podstawie Ustawy Antykryzysowej, z uwzględnieniem zasad zawartych w Ramowym Porozumieniu, nie później niż do 15 maja 2020 r. Informacja o finalnym zawarciu odrębnych porozumień z reprezentatywnymi organizacjami związkowymi uprawnionymi na podstawie Ustawy Antykryzysowej zostanie przekazana odrębnym raportem bieżącym.

 

Ramowe Porozumienie wejdzie w życie z dniem 1 czerwca 2020 roku i obowiązywać będzie przez okres 3 miesięcy, tj. do dnia 31 sierpnia 2020 roku.

 

Spółka szacuje, że w okresie obowiązywania porozumień z reprezentatywnymi organizacjami związkowymi uprawnionymi na podstawie Ustawy Antykryzysowej, które zostaną zawarte z uwzględnieniem zasad zawartych w Ramowym Porozumieniu, wsparcie z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych może wynieść ok. 105 mln zł, natomiast wartość pomniejszonych kosztów wynagrodzeń, wynikająca z obniżenia wymiaru czasu pracy pracowników o 10%, może wynieść ok. 23 mln zł.

 

Podstawa prawna szczegółowa: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Wykorzystujemy pliki cookies w celu prawidłowego działania strony oraz stosujemy linki do funkcji (stron) społecznościowych. Szczegóły zostały umieszczone w Polityce Plików Cookies. Czy zgadzasz się na wykorzystywanie plików cookies? Dowiedz się więcej.

zgadzam się