Menu

Raport bieżący nr 4/2023 z dnia 24 stycznia 2023 roku - Decyzja Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie zgody na dokonanie koncentracji (godz. 16:36)

MENU

Zarząd Spółki PKP CARGO S.A. („Spółka”, „PKP Cargo”) informuje, iż w dniu dzisiejszym powziął wiedzę o decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 16 stycznia 2023 roku i wydaniu zgody, na wniosek PKP Polski Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie, na dokonanie koncentracji polegającej na przejęciu przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie („PKP PLK”) kontroli nad Cargotor Sp. z o.o. (spółką w 100% zależną od PKP Cargo).
O planach PKP PLK w stosunku do spółki Cargotor Sp. z o.o. Spółka informowała raportem bieżącym nr 26/2021 w dniu 30 listopada 2021 roku, po podpisaniu przez strony listu intencyjnego, którego przedmiotem było wyrażenie zainteresowania przez PKP Cargo i PKP PLK podjęciem działań zmierzających do przeprowadzenia transakcji nabycia przez PKP PLK od Spółki 100% udziałów w Cargotor Sp. z o.o.
Zarówno Cargotor Sp. z o.o., jak i PKP PLK są zaangażowane w planowane inwestycje infrastrukturalne w Rejonie Przeładunkowym Małaszewicze na granicy Unii Europejskiej z Białorusią obejmujące modernizację infrastruktury kolejowej, a sama transakcja nabycia przez PKP PLK od PKP Cargo 100% udziałów w Cargotor Sp. z o.o. spowoduje efekt synergii w ramach realizacji ww. inwestycji.


Podstawa prawna szczegółowa:
Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 MAR.

Wykorzystujemy pliki cookies w celu prawidłowego działania strony oraz stosujemy linki do funkcji (stron) społecznościowych. Szczegóły zostały umieszczone w Polityce Plików Cookies. Czy zgadzasz się na wykorzystywanie plików cookies? Dowiedz się więcej.

zgadzam się