Menu

Raport bieżący nr 38/2018 z dnia 19 grudnia 2018 roku - Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

MENU

Podstawa prawna (wybierana w ESPI):

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące

 

 

Zarząd Spółki PKP CARGO S.A. („Spółka”) w załączeniu przekazuje do publicznej wiadomości ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki wraz z treścią projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się dnia 16 stycznia 2019 roku o godz. 12:00 w siedzibie Spółki przy ul. Grójeckiej 17 w Warszawie.

 

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie zaopiniowała sprawy mające być przedmiotem uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. 

 

 

Podstawa prawna:  

- art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

- § 19 ust. 1 pkt. 1) i 2) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. 

 

Użytkowanie serwisu oznacza zgodę na wykorzystanie plików cookies. Szczegółowe informacje w Polityce prywatności

zgadzam się