Menu

Raport bieżący nr 34/2022 z dnia 14 września 2022 roku - Podpisanie Listu intencyjnego (godz. 14:13)

MENU

Zarząd Spółki PKP CARGO S.A. („PKP CARGO”; „Spółka”) informuje o podpisaniu w dniu dzisiejszym z Agencją Rozwoju Przemysłu S.A. („ARP”) oraz Polskim Taborem Szynowym
Sp. z o.o. („PTS ”) (dalej: „Strony”) listu intencyjnego dotyczącego współpracy w obszarze taboru kolejowego („List”).


Dostrzegając duży potencjał i możliwość uzyskania efektu synergii przy podejmowaniu wspólnych działań intencją Stron Listu jest współpraca w projektach związanych z szeroko rozumianym towarowym transportem kolejowym.


Strony Listu deklarują podjęcie wszelkich działań związanych z identyfikacją możliwości
i obszarów przyszłej współpracy z wykorzystaniem swoich zasobów. Strony w ramach opracowywanego modelu współpracy będą brały pod uwagę:
(I) konsolidację w Grupie ARP potencjału taborowego, poprzez sfinansowanie przez ARP nabycia od PKP CARGO S.A. przez PTS składników majątku, w tym nieruchomości i ruchomości, zlokalizowanych na terenie byłej fabryki
w Gniewczynie Łańcuckiej oraz odtworzenie jej potencjału w zakresie naprawy
i produkcji taboru kolejowego
(II) współpracę Spółki ze spółkami Grupy ARP w zakresie zlecania usług utrzymania posiadanego przez nią taboru, a także nabywania nowego taboru kolejowego.


Dodatkowo w ocenie Stron ww. działania będą wpisywać się w realizację celu klimatycznego oraz wychodzić naprzeciw założeniom tzw. „Zielonego Ładu” i zwiększeniu udziału transportu kolejowego w łańcuchach dostaw.


List intencyjny wchodzi w życie z chwilą podpisania przez Strony i pozostaje w mocy przez okres 6 miesięcy lub do dnia podpisania ewentualnej umowy, bądź też porozumienia
o rozwiązaniu Listu.


Niniejszy List intencyjny ma na celu wyrażenie zainteresowania Stron podjęciem współpracy, stanowiąc punkt wyjścia do dalszych prac oraz negocjacji. Z związku z powyższym nie stanowi on prawnie wiążącej umowy.

 

 

 

 

Wykorzystujemy pliki cookies w celu prawidłowego działania strony oraz stosujemy linki do funkcji (stron) społecznościowych. Szczegóły zostały umieszczone w Polityce Plików Cookies. Czy zgadzasz się na wykorzystywanie plików cookies? Dowiedz się więcej.

zgadzam się