Menu

Raport bieżący nr 32/2022 z dnia 29 lipca 2022 roku -Zawarcie przez spółkę zależną PKP CARGO Terminale sp. z o.o. umów na realizację projektu infrastrukturalnego w Zduńskiej Woli – Karsznicach (godz. 14:59)

MENU

Zarząd PKP CARGO S.A. („PKP CARGO”) informuje o zawarciu w dniu 29 lipca 2022 roku przez spółkę zależną PKP CARGO Terminale sp. z o.o.  z ZUE S.A. z siedzibą w Krakowie umowy dotyczącej realizacji inwestycji pn. Wykonanie robót budowlanych w zakresie realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa terminalu multimodalnego w Zduńskiej Woli – Karsznicach”. Szacowana wartość umowy wynosi: 100 mln złotych (123 mln złotych brutto). Termin jej realizacji: do 31 października 2023 r. W ramach przedmiotu umowy PKP CARGO Terminale sp. z o.o. wybuduje miejsce przeładunku towarów, w tym tory i rozjazdy, płyty terminalu wraz z parkingiem i drogami. Umowa przewiduje możliwość zapłaty kar umownych przez PKP CARGO Terminale sp. z o.o., w tym nie wykonanie w terminie ww. robót budowlanych może skutkować zwrotem przez spółkę unijnych funduszy. Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od warunków standardowych dla tego rodzaju kontraktów budowlanych.


Dodatkowo w dniu 29 lipca 2022 roku PKP CARGO Terminale sp. z o.o. zawarła:

 

- z ECM GROUP POLSKA S.A. z siedzibą w Warszawie umowę na świadczenie usługi nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa terminalu multimodalnego w Zduńskiej Woli – Karsznicach”. Wartość umowy wynosi: 1 050 000,00 złotych netto (1 291 500,00 złotych brutto). Umowa będzie realizowana od dnia jej zawarcia do dnia podpisania przez Zamawiającego z wykonawcą robót budowlanych protokołu odbioru ostatecznego pogwarancyjnego ww. terminalu.

 

oraz w dniu 28 lipca 2022 roku

 

- z Polskimi Kolejami Państwowymi S.A.  umowę dzierżawy dotyczącą gruntu w Zduńskiej Woli - Karsznicach na części działek nr 1/31 i 1/53 o łącznej powierzchni 116 786 m2 w celu realizacji przez PKP CARGO Terminale sp. z o.o. inwestycji polegającej na budowie „Budowa terminalu multimodalnego w Zduńskiej Woli – Karsznicach”.  Szacunkowa wartość umowy dzierżawy ww. gruntu wynosi: 10 791 026,40 złotych netto (13 272 962,47 złotych brutto). Przewidywany okres dzierżawy to 10 lat z możliwością przedłużenia o kolejny okres. PKP CARGO Terminale sp. z o.o.  w ramach zawartej umowy została zobowiązana do opłaty podatku od budowli i budynków oraz co trzyletniej wyceny nieruchomości opłaconej solidarnie przez obie strony umowy.  Czynsz dzierżawy będzie podlegał corocznej waloryzacji.

Przedmiotem Projektu jest budowa i uruchomienie multimodalnego terminala przeładunkowego na terenie po zlikwidowanej grupie torów odstawczo–manewrowej stacji Zduńska Wola Karsznice. Terminal ma łączyć i obsługiwać przewozy kolejowe i drogowe oraz ich kombinacje. W pierwszym etapie budowy terminal zajmie powierzchnię około 12 ha (116 786 m2). Inwestycja w Zduńskiej Woli – Karsznicach ma wzmocnić pozycję Grupy PKP CARGO w segmencie usług terminalowych, zapewniając obsługę ładunków na Nowym Jedwabnym Szlaku i w połączeniach z portami polskimi i zagranicznymi. Możliwości przeładunkowe w Zduńskiej Woli-Karsznicach docelowo sięgną 220 tys. TEU rocznie, natomiast pojemność składowa wyniesie 4500 TEU. Będzie to największy tego typu obiekt w centralnej części Polski.

 

Podstawa prawna:

art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 MAR.

Wykorzystujemy pliki cookies w celu prawidłowego działania strony oraz stosujemy linki do funkcji (stron) społecznościowych. Szczegóły zostały umieszczone w Polityce Plików Cookies. Czy zgadzasz się na wykorzystywanie plików cookies? Dowiedz się więcej.

zgadzam się