Menu

Raport bieżący nr 31/2022 z dnia 28 lipca 2022 roku- Powołanie członka Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A.

MENU

Zarząd PKP CARGO S.A. („Spółka”) informuje o otrzymaniu w dniu 28 lipca  2022 r. od Polskich Kolei Państwowych S.A. („PKP S.A.”) – akcjonariusza Spółki, pisma złożonego na podstawie z
§ 19 ust. 2 i ust. 6 Statutu Spółki, o powołaniu do składu Rady Nadzorczej VIII kadencji Pana Grzegorza Dostatniego.

 

Powołanie Pana Grzegorza Dostatniego do składu Rady Nadzorczej na podstawie statutowego uprawnienia PKP S.A.  wypełnia przepis § 19 ust. 2 Statutu Spółki.

 

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem ww. członek Rady Nadzorczej nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej, nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu oraz nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Informacje o wykształceniu, kwalifikacjach i zajmowanych wcześniej stanowiskach wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej nowo powołanego członka Rady Nadzorczej zostały przedstawione w załączniku do niniejszego raportu bieżącego.

 

W związku z powyższym Rada Nadzorcza PKP CARGO S.A. VIII kadencji działa w składzie:

1. Pan Władysław Szczepkowski - Przewodniczący Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A.;

2. Pan Andrzej Leszczyński - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A.;

3. Pan Henryk Grymel - Członek Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A.;

4. Pan Tomasz Andrzej Pietrek - Członek Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A.;

5. Pan Marek Ryszka - Członek Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A.;

6. Pan Paweł Sosnowski - Członek Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A.;

7. Pan Jarosław Stawiarski - Członek Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A.;

8. Pan Jarosław Ślepaczuk - Członek Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A.;

9. Pan Michał Wnorowski - Członek Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A.;

10. Pani Izabela Wojtyczka - Członek Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A.;

11.Pan Grzegorz Dostatni- Członek Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A.

 

 

Podstawa prawna: § 5 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018 poz. 757)

Wykorzystujemy pliki cookies w celu prawidłowego działania strony oraz stosujemy linki do funkcji (stron) społecznościowych. Szczegóły zostały umieszczone w Polityce Plików Cookies. Czy zgadzasz się na wykorzystywanie plików cookies? Dowiedz się więcej.

zgadzam się