Menu

Raport bieżący nr 30/2022 z dnia 12 lipca 2022 roku - Ukonstytuowanie się Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. (godz.17:43)

MENU

Zarząd PKP CARGO S.A. („Spółka”) informuje, że na posiedzeniu w dniu 12 lipca 2022 roku ukonstytuowała się Rada Nadzorcza PKP CARGO S.A. VIII kadencji.

Skład osobowy Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. VIII kadencji przedstawia się następująco:

1. Pan Władysław Szczepkowski - Przewodniczący Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A.;

 

2. Pan Andrzej Leszczyński - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A.;

 

3. Pan Henryk Grymel - Członek Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A.;

 

4.  Pan Tomasz Andrzej Pietrek - Członek Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A.;

 

5. Pan Marek Ryszka - Członek Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A.;

 

6. Pan Paweł Sosnowski - Członek Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A.;

 

7. Pan Jarosław Stawiarski - Członek Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A.;

 

8. Pan Jarosław Ślepaczuk - Członek Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A.;

 

9. Pan Michał Wnorowski - Członek Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A.;

 

10. Pani Izabela Wojtyczka - Członek Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A.    Rada Nadzorcza Spółki wybrała:

- Pana Władysława Szczepkowskiego do pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej,

- Pana Andrzeja Leszczyńskiego do pełnienia funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.

 

 

Jednocześnie Spółka informuje, iż w dniu 12 lipca 2022 roku Rada Nadzorcza PKP CARGO S.A. powołała Komitet Audytu Rady Nadzorczej VIII kadencji w następującym składzie:

- Pani Izabela Wojtyczka;

- Pan Michał Wnorowski;

- Pana Jarosław Ślepaczuk.


Kryteria niezależności członków Komitetu Audytu Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. określone w art. 129 ust. 3 Ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym i w § 20-21 Statutu PKP CARGO S.A. spełnia Pani Izabela Wojtyczka i Pan Michał Wnorowski.

 

Spółka informuje, że następujący przedstawiciele pracowników Spółki, zgodnie z 19 ust.3 Statutu Spółki, wchodzą w skład Rady Nadzorczej Spółki:

 

- Pan Henryk Grymel,

- Pan Tomasz Andrzej Pietrek,

- Pan Jarosław Ślepaczuk.

 

 Zgodnie ze złożonymi oświadczeniami członkowie Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A., będący przedstawicielami pracowników Spółki, nie prowadzą działalności konkurencyjnej wobec Spółki, nie uczestniczą w spółce konkurencyjnej jako wspólnicy spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej, nie uczestniczą w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członkowie organu oraz nie zostali wpisani do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. Informacje o wykształceniu, kwalifikacjach i zajmowanych wcześniej stanowiskach wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej członków Rady Nadzorczej, przedstawicieli pracowników Spółki, zostały przedstawione w załączniku do niniejszego raportu bieżącego.

 

Podstawa prawna: § 5 pkt 5 w zw. z § 10 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018 poz. 757).

Wykorzystujemy pliki cookies w celu prawidłowego działania strony oraz stosujemy linki do funkcji (stron) społecznościowych. Szczegóły zostały umieszczone w Polityce Plików Cookies. Czy zgadzasz się na wykorzystywanie plików cookies? Dowiedz się więcej.

zgadzam się