Menu

Raport bieżący nr 29/2022 z dnia 7 lipca 2022 roku - Powołanie członka Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. (godz. 16:51)

MENU

Zarząd PKP CARGO S.A. („Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 24/2022, informuje o otrzymaniu w dniu 7 lipca 2022 r. od Polskich Kolei Państwowych S.A. – akcjonariusza Spółki, pisma złożonego w związku z § 19 ust. 2 i ust. 6 Statutu Spółki, o powołaniu z dniem 7 lipca 2022 roku Pana Jarosława Piotra Stawiarskiego do składu Rady Nadzorczej VIII kadencji.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Jarosław Piotr Stawiarski nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej, nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu oraz nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

 

Informacje o wykształceniu, kwalifikacjach i zajmowanych wcześniej stanowiskach wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej nowo powołanego członka Rady Nadzorczej zostały przedstawione w załączniku do niniejszego raportu bieżącego.

 

Podstawa prawna: § 5 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018 poz. 757)

Wykorzystujemy pliki cookies w celu prawidłowego działania strony oraz stosujemy linki do funkcji (stron) społecznościowych. Szczegóły zostały umieszczone w Polityce Plików Cookies. Czy zgadzasz się na wykorzystywanie plików cookies? Dowiedz się więcej.

zgadzam się