Menu

Raport bieżący nr 28/2020 z dnia 2 września 2020 roku - Rejestracja zmian w Statucie PKP CARGO S.A.

MENU

Zarząd Spółki PKP CARGO S.A. ("Spółka") niniejszym informuje, iż Spółka w dniu dzisiejszym, na podstawie danych z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego, powzięła informację o dokonaniu wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego zmian w Statucie Spółki przyjętych uchwałami nr 24/2020, 26/2020, 27/2020, 28/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A., które odbyło się 29 czerwca 2020 r.
Rada Nadzorcza Spółki w dniu 24 sierpnia 2020 roku w drodze uchwały, przyjęła jednolity tekst Statutu Spółki uwzględniający zmiany dokonane na mocy powyższych uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A.
Przyjęte ww. uchwałami Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A. i zarejestrowane przez sąd rejestrowy zmiany Statutu PKP CARGO S.A. obejmują następujące paragrafy:
1) § 12 ust. 3 dotychczas oznaczony jako skreślony otrzymał nowe brzmienie;
„3. Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości nie wymagają uchwały Walnego Zgromadzenia.”
2) zmiana brzmienia § 16 ust. 3;
§ 16 ust. 3 w dotychczasowym brzmieniu:
„3. Sprawy nieprzekraczające zakresu zwykłych czynności Spółki nie wymagają uchwały Zarządu, przy czym podjęcia przez Zarząd uchwały wymagają następujące sprawy:
1) zaciąganie kredytów i pożyczek;
2) ustanawianie hipotek i zastawów;
2a) ustanawianie innych zabezpieczeń niż wskazane w pkt 2, o wartości przekraczającej 50.000 złotych;
3) udzielanie przez Spółkę gwarancji lub poręczeń majątkowych;
4) wystawianie, akceptowanie, awalowanie lub indosowanie weksli;
5) zatwierdzanie zakładowego systemu wynagradzania pracowników Spółki;
6) utworzenie i likwidacja przedstawicielstwa Spółki za granicą;
7) zatwierdzanie regulaminu organizacyjnego i schematu organizacyjnego Spółki;
8) powołanie prokurenta;
9) wypłata zaliczki na poczet dywidendy przewidywanej na koniec roku obrotowego;
10) tworzenie kapitałów rezerwowych;
11) sprawy, o których rozpatrzenie Zarząd zwraca się do Walnego Zgromadzenia lub do Rady Nadzorczej.”;
otrzymał brzmienie:
„3. Sprawy nieprzekraczające zakresu zwykłych czynności Spółki nie wymagają uchwały Zarządu, przy czym podjęcia przez Zarząd uchwały wymagają następujące sprawy:
1) zaciąganie kredytów i pożyczek;
2) ustanawianie hipotek i zastawów;
2a) ustanawianie innych zabezpieczeń niż wskazane w pkt 2, o wartości przekraczającej 50.000 złotych;
3) udzielanie przez Spółkę gwarancji lub poręczeń majątkowych;
4) wystawianie, akceptowanie, awalowanie lub indosowanie weksli;
5) zatwierdzanie zakładowego systemu wynagradzania pracowników Spółki;
6) utworzenie i likwidacja przedstawicielstwa Spółki za granicą;
7) zatwierdzanie regulaminu organizacyjnego Spółki;
8) powołanie prokurenta;
9) wypłata zaliczki na poczet dywidendy przewidywanej na koniec roku obrotowego;
10) tworzenie kapitałów rezerwowych;
11) sprawy, o których rozpatrzenie Zarząd zwraca się do Walnego Zgromadzenia lub do Rady Nadzorczej;
12) nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości.”

3) zmiana brzmienia § 14 ust. 6 pkt 7;
§ 14 ust. 6 pkt 7 Statutu PKP CARGO S.A. w dotychczasowym brzmieniu:
„7) po każdej zmianie Regulaminu Powoływania Członków Zarządu komitet ds. nominacji przygotowuje pisemny raport zawierający szczegółowe informacje na temat wprowadzonych zmian, ich istoty i zakresu, jak również uzasadnienie wprowadzonych zmian; raport zawiera również oświadczenie o zgodności procedury wprowadzenia zmian Regulaminu Powoływania Członków Zarządu z postanowieniami Statutu oraz Regulaminu Powoływania Członków Zarządu; z zastrzeżeniem postanowień Regulaminu Powoływania Członków Zarządu, szczegółową treść raportu określa komitet ds. nominacji; Rada Nadzorcza przekazuje pisemny raport komitetu ds. nominacji akcjonariuszom Spółki w ramach materiałów przeznaczonych dla akcjonariuszy Spółki na potrzeby najbliższego Walnego Zgromadzenia;”
otrzymał brzmienie:
„7) po każdej zmianie Regulaminu Powoływania Członków Zarządu komitet ds. nominacji przygotowuje pisemny raport zawierający informacje na temat wprowadzonych zmian;”

4) skreślenie ust. 4 w § 24;
w § 24 Statutu PKP CARGO S.A. skreślono ust. 4 w dotychczasowym brzmieniu:
„4. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 2 i 3 powyżej nie dotyczy wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania członka Zarządu oraz odwołania i zawieszania tych osób w czynnościach.”

5) zmiana brzmienia § 25 ust. 3 pkt 13.
§ 25 ust. 3 pkt 13 Statutu PKP CARGO S.A. w dotychczasowym brzmieniu:
„13) wyrażanie zgody na:
a) nabycie, zbycie lub obciążenie ograniczonym prawem rzeczowym przez Spółkę nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości lub w prawie użytkowania wieczystego,
b) objęcie, nabycie lub zbycie udziałów i akcji innej spółki, za wyjątkiem obejmowania udziałów lub akcji w podwyższonym kapitale zakładowym spółek zależnych Spółki,
c) nabycie lub zbycie przez Spółkę licencji lub praw autorskich,
d) zaciąganie przez Spółkę zobowiązań i rozporządzanie prawami,
e) nabycie i zbycie przez Spółkę środków trwałych
- o wartości rynkowej równej lub przewyższającej kwotę 20.000.000,- (dwadzieścia milionów) złotych z tym, że w przypadku zawierania umów na czas nieokreślony przyjmuje się uzgodnioną w umowie lub przewidywaną wartość świadczenia Spółki w okresie pięciu lat, za wyjątkiem zawierania umów z zakresu przedmiotu działalności Spółki, wymienionego w § 5 ust. 1 pkt 1 Statutu, w tym umów przewozowych, umów spedycji, a także umów obejmujących kompleksową obsługę trakcyjną oraz manewrową, z zastrzeżeniem innych postanowień § 25 ust. 3 pkt 13a), 13b), 13c), 13d) oraz § 12 ust. 4 i 5;”
otrzymał brzmienie:
„13) wyrażanie zgody na:
a) nabycie, zbycie lub obciążenie ograniczonym prawem rzeczowym przez Spółkę nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości lub w prawie użytkowania wieczystego,
b) objęcie, nabycie lub zbycie udziałów i akcji innej spółki, za wyjątkiem obejmowania udziałów lub akcji w podwyższonym kapitale zakładowym spółek zależnych Spółki,
c) nabycie lub zbycie przez Spółkę licencji lub praw autorskich,
d) zaciąganie przez Spółkę zobowiązań i rozporządzanie prawami,
e) nabycie i zbycie przez Spółkę środków trwałych
- o wartości rynkowej równej lub przewyższającej kwotę 20.000.000,- (dwadzieścia milionów) złotych z tym, że w przypadku zawierania umów na czas nieokreślony przyjmuje się uzgodnioną w umowie lub przewidywaną wartość świadczenia Spółki w okresie pięciu lat, za wyjątkiem zawierania umów z zakresu przedmiotu działalności Spółki, wymienionego w § 5 ust. 1 pkt 1 Statutu, w tym umów przewozowych, umów spedycji, a także umów obejmujących kompleksową obsługę trakcyjną oraz manewrową, z zastrzeżeniem innych postanowień Statutu w tym: § 25 ust. 3 pkt 13a), 13b), 13c), 13d), § 12 ust. 4 i 5 oraz art. 90i ust. 3 Ustawy o ofercie publicznej;”

W załączeniu do niniejszego raportu bieżącego Spółka przekazuję przyjęty przez Radę Nadzorczą jednolity tekst Statutu PKP CARGO S.A.

Szczegółowa podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018 poz. 757).

 

Użytkowanie serwisu oznacza zgodę na wykorzystanie plików cookies. Szczegółowe informacje w Polityce prywatności i Polityce cookies

zgadzam się