Menu

Raport bieżący nr 26/2023 z dnia 11 lipca 2023 - Rejestracja zmiany Statutu Spółki (godz 15:56)

MENU

Zarząd Spółki PKP CARGO S.A. („Spółka”), w nawiązaniu do raportów nr 18/2023 i 19/2023 z dnia 01 czerwca 2023 roku a także raportu nr 20/2023 z dnia 02 czerwca 2023 roku, informuje o powzięciu w dniu dzisiejszym informacji o Postanowieniu („Postanowienie”) Sądu Rejonowego dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego („Sąd Rejonowy”), z dnia 10 lipca 2023 roku, zmieniającym zaskarżone przez Spółkę Postanowienie z dnia 1 czerwca 2023 roku (raport bieżący nr 19/2023) i dokonany na jego podstawie wpis o oddaleniu w dniu 01 czerwca 2023 roku przez Sąd Rejonowy wniosku Spółki w zakresie rejestracji zmiany w § 23 Statutu Spółki polegającej na dodaniu ust. 4.

Na podstawie przedmiotowego Postanowienia z dnia 10 lipca 2023 roku, Sąd Rejonowy zarejestrował zmianę w § 23 Statutu Spółki polegającą na dodaniu ust. 4 o treści:

"4. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący z zastrzeżeniem, że pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej nowej kadencji zwoływane jest przez Zarząd Spółki nie później, niż w terminie 14 dni od dnia powołania Rady Nadzorczej nowej kadencji; do czasu wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej nowej kadencji pierwszemu posiedzeniu Rady Nadzorczej przewodniczy Prezes Zarządu.".

Powyższa zmiana Statutu Spółki dokonana została uchwałą nr 10/2023 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 17 maja 2023 roku w sprawie zmian Statutu.

Wykorzystujemy pliki cookies w celu prawidłowego działania strony oraz stosujemy linki do funkcji (stron) społecznościowych. Szczegóły zostały umieszczone w Polityce Plików Cookies. Czy zgadzasz się na wykorzystywanie plików cookies? Dowiedz się więcej.

zgadzam się