Menu

Raport bieżący nr 26/2022 z dnia 29 czerwca 2022 roku - Uchwały podjęte oraz niepodjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie PKP CARGO S.A. w dniu 29 czerwca 2022 roku (godz. 18:14)

MENU

Zarząd PKP CARGO S.A. („Spółka”) niniejszym przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („ZWZ”), które odbyło się w dniu 29 czerwca 2022 r. wraz z wynikami głosowań.

Ponadto Zarząd Spółki w załączeniu przekazuje treść projektu uchwały poddanej pod głosowanie, która nie została podjęta przez ZWZ.

Podczas obrad ZWZ przedstawiciel akcjonariusza – Nationale Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny zgłosił sprzeciw do protokołu w odniesieniu do Uchwały Nr 28/2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A. z dnia 29 czerwca 2022 r.
Podczas obrad ZWZ nie odstąpiono od rozpatrzenia żadnego z punktów porządku obrad.


Podstawa prawna: §19 ust. 1 pkt 6) – 9) Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez Emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tekst jednolity z 2018 r. Dz. U. 2018 r., poz. 757).

 

Wykorzystujemy pliki cookies w celu prawidłowego działania strony oraz stosujemy linki do funkcji (stron) społecznościowych. Szczegóły zostały umieszczone w Polityce Plików Cookies. Czy zgadzasz się na wykorzystywanie plików cookies? Dowiedz się więcej.

zgadzam się