Menu

Raport bieżący nr 26/2020 z dnia 24 sierpnia 2020 roku - Powołanie Członka Zarządu PKP CARGO S.A.

MENU

Zarząd Spółki PKP CARGO S.A. ("Spółka", „PKP CARGO”) informuje, że uchwałą Rady Nadzorczej Spółki, w wyniku przeprowadzonego postępowania kwalifikacyjnego, w dniu 24 sierpnia 2020 r. powołany został w skład Zarządu PKP CARGO z dniem 1 września 2020 r. Pan Piotr Wąsaty. Rada Nadzorcza Spółki powierzyła mu funkcję Członka Zarządu ds. Handlowych.

Informacje o wykształceniu, kwalifikacjach i przebiegu pracy zawodowej nowo powołanego Członka Zarządu stanowią załącznik do niniejszego raportu.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Pan Piotr Wąsaty nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej, nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu oraz nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

 

W związku z powołaniem nowego Członka Zarządu, skład Zarządu przedstawia się następująco:

 

1) Pan Czesław Warsewicz – Prezes Zarządu
2) Pan Leszek Borowiec – Członek Zarządu ds. Finansowych
3) Pan Witold Bawor – Członek Zarządu ds. Operacyjnych
4) Pan Piotr Wąsaty – Członek Zarządu ds. Handlowych
5) Pan Zenon Kozendra – Członek Zarządu - Przedstawiciel Pracowników

 

Podstawa prawna:
§ 5 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018 poz. 757).

 

Użytkowanie serwisu oznacza zgodę na wykorzystanie plików cookies. Szczegółowe informacje w Polityce prywatności i Polityce cookies

zgadzam się