Menu

Raport bieżący nr 25/2022 z dnia 29 czerwca 2022 roku -Powołanie do Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. członków spełniających kryteria niezależności (godz. 16:05)

MENU

Zarząd Spółki PKP CARGO S.A. („Spółka”, „PKP CARGO”) informuje, iż w dniu 29 czerwca 2022 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w trybie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 1 Statutu Spółki powołało do składu  Rady Nadzorczej PKP CARGO VIII kadencji  następujących członków spełniających kryteria niezależności:

 

- Panią Izabelę Wojtyczka,

- Pana  Michała Wnorowskiego.

 

Zgodnie ze złożonymi oświadczeniami ww. członkowie Rady Nadzorczej nie prowadzą działalności konkurencyjnej wobec Spółki, nie uczestniczą w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej, nie uczestniczą w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu oraz nie zostali wpisani do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

 

Informacje dotyczące wykształcenia, kwalifikacji i przebiegu pracy zawodowej nowo powołanych członków Rady Nadzorczej Spółka zamieściła w załączniku do niniejszego raportu.

 

Podstawa prawna: § 5 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018 poz. 757).

 

Wykorzystujemy pliki cookies w celu prawidłowego działania strony oraz stosujemy linki do funkcji (stron) społecznościowych. Szczegóły zostały umieszczone w Polityce Plików Cookies. Czy zgadzasz się na wykorzystywanie plików cookies? Dowiedz się więcej.

zgadzam się