Menu

Raport bieżący nr 24/2022 z dnia 29 czerwca 2022 roku -Powołanie członków Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. (godz. 10:44)

MENU

Zarząd PKP CARGO S.A. („Spółka”, „PKP CARGO”) informuje o otrzymaniu w dniu 28 czerwca 2022 r. od Polskich Kolei Państwowych S.A. („PKP S.A.”) – akcjonariusza Spółki, pisma złożonego w związku z § 19 ust. 2 i ust. 6 Statutu Spółki, o powołaniu do składu Rady Nadzorczej VIII kadencji następujących osób:

 

1) Pana Władysława Szczepkowskiego,

2) Pana Pawła Sosnowskiego,

3) Pana Andrzeja Leszczyńskiego,

4) Pana Marka Ryszkę.

Powołanie ww. osób do składu Rady Nadzorczej VIII kadencji skuteczne jest z dniem 29 czerwca 2022 roku tj. z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

 

Jednocześnie PKP S.A. poinformowało, iż na podstawie § 19 ust. 2 i ust. 6 Statutu Spółki powołanie pozostałych przedstawicieli PKP S.A. do  składu Rady Nadzorczej Spółki zostanie dokonane w terminie późniejszym.

 

Zgodnie ze złożonymi oświadczeniami ww. członkowie Rady Nadzorczej nie prowadzą działalności konkurencyjnej wobec Spółki, nie uczestniczą w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej, nie uczestniczą w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu oraz nie zostali wpisani do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Informacje o wykształceniu, kwalifikacjach i zajmowanych wcześniej stanowiskach wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej nowo powołanych członków Rady Nadzorczej zostały przedstawione w załączniku do niniejszego raportu bieżącego.

 

 Podstawa prawna: § 5 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018 poz. 757)

Wykorzystujemy pliki cookies w celu prawidłowego działania strony oraz stosujemy linki do funkcji (stron) społecznościowych. Szczegóły zostały umieszczone w Polityce Plików Cookies. Czy zgadzasz się na wykorzystywanie plików cookies? Dowiedz się więcej.

zgadzam się