Menu

Raport bieżący nr 24/2019 z dnia 31 maja 2019 roku - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO

MENU

Podstawa prawna (wybierana w ESPI):
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące

 


Zarząd Spółki PKP CARGO S.A. („Spółka”) w załączeniu przekazuje do publicznej wiadomości ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki wraz z treścią projektów uchwał oraz dokumentacją, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się dnia 26 czerwca 2019 roku o godz. 11:00 w siedzibie Spółki przy ul. Grójeckiej 17 w Warszawie.

 

Zarząd Spółki informuje, że Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie zaopiniowała sprawy mające być przedmiotem uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

 

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w pkt 17 oraz projekty uchwał uwzględniają żądanie akcjonariusza Spółki, zgłoszone na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych, dotyczące podjęcia przez Zgromadzenie uchwał w sprawie zmiany §12, §17, §19 i §25 Statutu PKP CARGO S.A.

 

Wniosek z żądaniem akcjonariusza stanowi załącznik do niniejszego raportu.

 

Szczegółowa podstawa prawna:
§ 19 ust. 1 pkt. 1), 2) i 4) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Wykorzystujemy pliki cookies w celu prawidłowego działania strony oraz stosujemy linki do funkcji (stron) społecznościowych. Szczegóły zostały umieszczone w Polityce Plików Cookies. Czy zgadzasz się na wykorzystywanie plików cookies? Dowiedz się więcej.

zgadzam się